FÆR­DIGT AR­BEJ­DE – FØR TID OG BIL­LI­GE­RE

BT - - NYHEDER -

AN­LÆGS­AR­BEJ­DE Iføl­ge en ny rap­port fra Vej­di­rek­to­ra­tet er 23 ud af 24 stør­re vejan­læg til over 200 mil­li­o­ner kro­ner i pe­ri­o­den fra 2010 til 2014 en­ten åb­net før tid el­ler til den af­tal­te tid, skri­ver Søn­dags­a­vi­sen. Det har stor be­tyd­ning for tra­fik­ken, og hvor lang tid vi bru­ger på ve­je­ne.

» Når det gæl­der de her stør­re pro­jek­ter, be­ty­der det, at tra­fik­ken kom­mer hur­ti­ge­re frem, og trans­port­ti­den bli­ver min­dre for bi­li­ster­ne, « si­ger di­rek­tør Per Ja­cob­sen fra Vej­di­rek­to­ra­tet til Søn­dags­a­vi­sen

I syv af pro­jek­ter­ne er man ble­vet fær­dig et år el­ler me­re før den af­tal­te tid.

Det gæl­der ek­sem­pel­vis før­ste eta­pe af Fre­de­riks­sunds­mo­tor­vej­en, som åb­ne­de 15 må­ne­der før tid, og stræk­nin­gen mel­lem Kliplev og Søn­der­borg, der åb­ne­de 18 må­ne­der før tid.

Sam­ti­dig har fle­re af pro­jek­ter­ne væ­ret bil­li­ge­re end be­vil­lin­gen, og det har gi­vet en be­spa­rel­se på tre mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket glæ­der trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke ( S).

» Vej­ar­bej­de er ut­ro­ligt ge­ne­ren­de for bi­li­ster­ne, men det her er jo en mytedræ­ber, for vi hø­rer al­tid om, at of­fent­li­ge an­læg bli­ver dy­re­re end for­ven­tet og går over tids­ram­men, « si­ger han til avi­sen.

Det skyl­des blandt an­det, at Vej­di­rek­to­ra­tet har væ­ret langt bed­re til at plan­læg­ge pro­jek­ter­ne end tid­li­ge­re, at man nog­le ste­der ar­bej­der om nat­ten, og at man har di­ri­ge­ret tra­fik­ken bed­re, mens vej­ar­bej­det har stå­et på. BNB

Tro det, hvem som kan. De se­ne­ste fi­re år er man som bi­list ble­vet lidt min­dre ge­ne­ret af vej­ar­bej­de, når man har kørt på de stats­li­ge vejan­læg. 23 ud af 24 ve­je fær­di­ge før tid. Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.