VI­DEN­SKAB. DK For­sker: Kvin­der kan og­så væ­re vol­de­li­ge

BT - - NYHEDER -

Vol­de­li­ge pi­ge­ban­der og un­ge kvin­der, som rej­ser til Sy­ri­en for at bli­ve en del af Is­la­misk Stat, fyl­der me­di­e­bil­le­det me­re, end de har gjort tid­li­ge­re. Al­li­ge­vel har vi en fejl­ag­tig ten­dens til at be­trag­te kvin­der som of­re i ste­det for syn­de­re, for­tæl­ler Lau­ra Sjo­berg, der er pro­fes­sor i statskund­skab ved Uni­ver­si­ty of Fl­o­ri­da.

» Vold er no­get, vi for­bin­der med ma­skuli­ni­tet, og vi ser kvin­der som an­der­le­des og bed­re end mænd. Kvin­der skal væ­re upar­ti­ske, og vi ser dem der­for som ude af stand til at dyr­ke vold.

Når de så gør det al­li­ge­vel, kan vi ik­ke for­stå hvor­for, « si­ger Lau­ra Sjo­berg.

Selv­om vi ser en stig­ning af kvin­de­li­ge ter­r­o­ri­ster og vol­de­li­ge kvin­der, er der sta­dig langt fl ere vol­de­li­ge mænd, end der er vol­de­li­ge kvin­der, un­der­stre­ger Lau­ra Sjo­berg.

Kvin­de­fri­gø­rel­se

Hun me­ner, at kvin­de- fri­gø­rel­sen kan væ­re en del af år­sa­gen til, at vi oft ere ser vol­de­li­ge kvin­der.

» I dag er der me­re so­ci­al åben­hed end tid­li­ge­re, og det gør, at kvin­der har få­et mu­lig­hed for at ta­ge del i po­li­tisk vold. Og det kan væ­re en af grun­de­ne til, at vi ser fl ere kvin­de­li­ge ter­r­o­ri­ster og vol­de­li­ge kvin­der, end vi har gjort før, « si­ger Lau­ra Sjo­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.