Kul­tur Of­re­de alt for m

BT - - KULTUR - Rik­ke Bjer­ge ri­jo@ bt. dk

DOKUMENTAR

Som bas­sist ple­jer Mous­sa Di­al­lo at stå i bag­grun­den, mens ram­pe­ly­set skin­ner på for­san­ge­ren. Men nu er det hans tur til at væ­re i cen­trum, når do­ku­men­ta­ren ’ Mous­sa Di­al­lo - man­den og mu­sik­ken’ i af­ten bli­ver vist på DR K kl. 21.

» Jeg er me­get spændt. Ik­ke en­gang mi­ne nær­me­ste og mi­ne børn ken­der he­le min hi­sto­rie. De ved selv­føl­ge­lig lidt om min for­tid, men kun de sto­re træk. Så jeg er spændt på at hø­re mi­ne ven­ner og be­kend­tes re­ak­tion, når de ser mig for­tæl­le løs om mi­ne fø­lel­ser og for­tid, « ly­der det fra do­ku­men­ta­rens ho­ved­per­son, Mous­sa Di­al­lo, til BT.

Gen­nem he­le ni år har in­struk­tør Hel­le Toft Jensen fulgt den nu 60- åri­ge dansk­ma­li­ser for at skil­dre hans usæd­van­li­ge liv.

Og tag ik­ke fejl. Selv om nav­net ’ Mous­sa Di­al­lo’ må­ske ik­ke først væk­ker genklang, er han i man­ge år gå­et for at væ­re en af de al­ler­bed­ste bas­si­ster i Dan­mark, som blev hy­ret af de helt sto­re bands.

Det kan han tak­ke en tur­bu­lent barn­dom for i Ma­li, som end­te med et stort op­gør med fa­mi­li­en, hvor­ef­ter Mous­sa rej­ste til sin mors fø­de­land, Dan­mark. Her var han med til at dan­ne Sne­a­kers med San­ne Sa­lo­mon­sen i front, og har spil­let med i An­ne Lin­nets ’ Marquis de Sa­de’, væ­ret fast bas­sist i Sa­va­ge Ro­se og hos Hanne Bo­el. For blot at næv­ne nog­le styk­ker.

» Der er man­ge i dag, som har svært ved at fin­de sig selv, et stå­sted og en iden­ti­tet. Jeg hå­ber, fil­men kan bru­ges til at mo­ti­ve­re og gi­ve tro­en på, at trods mod­gang kan man fin­de lyk­ken på den an­den si­de, « si­ger han.

Lyk­ken in­den for mu­sik var nær­mest utæn­ke­lig, da Mous­sa blev født på Ma­li af en sort far og dansk mor, som hav­de mødt hin­an­den i Pa­ris som stu­de­ren­de. Fa­de­ren var en me­get respek­te­ret po­li­ti­ker og sag­fø­rer i Ma­li og var dybt en­ga­ge­ret af at byg­ge lan­det op ef­ter ko­loni­mag­ten. Han kun­ne på in­gen må­de for­li­ge sig med sin søns frem­tids­drøm.

Fem børn med tre kvin­der

» Jeg var re­belsk, jeg vil­le lig­ne Jim­my Hen­drix. Jeg vil­le ik­ke bo på Ma­li, jeg vil­le ba­re væ­re mu­si­ker, « si­ger Mous­sa Di­al­lo og for­tæl­ler i do­ku­men­ta­ren, hvor­dan fa­de­ren tog gu­i­ta­ren og smadre­de den i ho­ve­d­et på sin søn for at vi­se, hvad han syn­tes om den drøm.

An­dre sto­re kon­flik­ter med fa­de­ren gjor­de, at Mous­sa som 16- årig løb hjem­me­fra, flak­ke­de rundt i ver­den og end­te i Dan­mark, hvor hans mor er fra. Fø­lel­sen af al­drig at bli­ve ac­cep­te­ret af sin far lå dybt i ham og kom til at på­vir­ke man­ge af hans hand­lin­ger og for­hold til kvin­der - Mous­sa har fem børn mel­lem 23 og 39 år med tre for­skel­li­ge kvin­der.

Den 2. maj 1973 sat­te Mous­sa Di­al­lo for før­ste gang si­ne ben på dansk jord og skul­le bå­de læ­re en­gelsk og dansk, da han var op­fla­sket med fransk. Med si­ne af­ro- krøl­ler og ryt­mik ram­te han li­ge ned i den po­pu­læ­re bøl­ge af sort RnB og funk, og må­l­ret­tet be­gynd­te han at op­sø­ge mu­sik­mil­jø­et. Her fandt han sam­men med mu­si­ker Mor­ten Kær­så, de dan­ne­de Sne­a­kers med San­ne Sa­lo­mon­sen, og der­ef­ter gik det slag i slag for den dyg­ti­ge bas­sist. Han kun­ne bå­de char­me pi­ger­ne og mu­si­ker­ne og var den før­ste her­hjem­me, der brug­te tom­mel­finge­ren, når han spil­le­de bas.

Det he­le var ka­os

» I vir­ke­lig­he­den er det en form for trom­me­spil, han kan med si­ne fin­gre på den her bas. Den snak­ker, den ta­ler afri­kansk. Den har det der ’ gung gung’, « for­tæl­ler san­ge­r­in­de An­ni­set­te Kop­pel fra Sa­va­ge Ro­se i do­ku­men­ta­ren.

Men selv om al­le de sto­re bands vil­le hy­re ham, var han i et stort ka­os. For­hol­det til fa­de­ren i Ma­li var iskoldt, og det på­vir­ke­de ham dybt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.