Rid­der Pind

BT - - NAVNE - Ka­ren Cle­ment Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UD­NÆV­NEL­SE

Sø­ren Pind ( V) er ble­vet ud­nævnt til rid­der af Frank­rigs for­nem­ste or­den – Æres­le­gio­nen.

Det be­ty­der blandt an­det, at fran­ske sol­da­ter vil stå ret og gø­re hon­nør for den dan­ske po­li­ti­ker, når han bæ­rer sin or­den på fransk jord. Det for­tæl­ler Jan René Westh, cand. mag. i fransk og hi­sto­rie, som er ved at skri­ve en bog om de dan­ske mod­ta­ge­re af Æres­le­gio­nen.

» Det er Frank­rigs hø­je­ste or­den, og den bli­ver me­re og me­re sjæl­dent til­delt. Det er helt sik­kert fl ot, at Sø­ren Pind får den. I gam­le da­ge kald­te man det et ud­vor­tes tegn på er­kendt­lig­hed – alt­så en an­er­ken­del­se af, at han har gjort no­get for den fran­ske re­pu­blik, « si­ger Jan René Westh.

Næp­pe hver­dags­py­nt

Sø­ren Pind selv er bå­de glad og be­æ­ret over at mod­ta­ge den for­nem­me or­den, men for­kla­rer, at han nok ik­ke kom­mer til at bæ­re em­ble­met her­hjem­me i Dan­mark li­ge fo­re­lø­big.

» Når det er pas­sen­de, vil jeg gå med or­de­nen. Når jeg er i Frank­rig, skal jeg ha­ve den på, men i Dan­mark skal man ha­ve bæ­re­til­la­del­se, når man ik­ke har en dansk or­den i for­vej­en, har jeg for­stå­et på Uff e El­le­mann, « si­ger Sø­ren Pind, der ik­ke for­ven­ter at bli­ve mødt af et væld af hon­nø­rer i Frank­rig.

» Så­dan var tra­di­tio­nen før, men så vidt jeg har for­stå­et, er det nu kun ufor­melt. Det er ik­ke læn­ge­re et krav, at der gø­res hon­nør, « si­ger han.

Men iføl­ge Jan René Westh har Æres­le­gio­nen en me­get høj sta­tus i Frank­rig.

» Man har en helt an­den op­fat­tel­se af or­densvæs­net end her­hjem­me. Det er me­re værds­at at få rid­der­kor­set der­ne­de, end det er i Dan­mark, « si­ger han.

Sam­ar­bej­de med am­bas­sa­de

Sø­ren Pind mod­ta­ger or­de­nen på grund af sit man­ge­åri­ge sam­ar­bej­de med Frank­rig. Han for­kla­rer selv, at han li­ge si­den sin tid som byg­ge- og tek­nik­borg­me­ster i Kø­ben­havn har haft et nært sam­ar­bej­de med den fran­ske am­bas­sa­de, og på den kul­tu­rel­le si­de ud­gav Sø­ren Pind i 2004 et al­bum med Char­les Az­na­vour­san­ge på dansk.

Tid­li­ge­re er dan­ske­re som fi lmin­struk­tø­ren Ga­bri­el Axel og sku­e­spil­le­ren Poul Reumert ble­vet op­hø­jet til Æres­le­gio­nen. Reumert nå­e­de end­da så langt, at han end­te på det næst­hø­je­ste ni­veau som stor­of­fi cer.

» De gi­ver or­de­nen som en an­er­ken­del­se af en ind­sats for den fran­ske re­pu­blik og en ind­sats for dansk- fransk sam­ar­bej­de, « for­kla­rer Jan René West.

» Det er for­skel­ligt, hvad dan­ske­re har få­et den til­delt for. No­gen har få­et den for mi­li­tær fortje­ne­ste, og op gen­nem 1800- tal­let var det og­så of­fi ce­rer, der fi k den, hvis de gjor­de tje­ne­ste i Frank­rig. Og så er den gi­vet for hu­ma­ni­tært hjæl­pe­ar­bej­de eft er Før­ste og An­den Ver­denskrig, « for­kla­rer han.

Æres­le­gio­nen, el­ler Lé­gion d’hon­n­eur, som den hed­der på fransk, blev indstift et i 1802 af Na­po­leon. Blandt de dan­ske­re mod­ta­ge­re er og­så bryg­ger Carl Ja­cob­sen, ar­ki­tekt Ed­vard Thomsen og dron­ning Mar­gret­he.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.