SU­PER­STJER­NER GIF­TER SIG

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 51 år si­den 1964:

LØVEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvad du gør i dag, så vil det lyk­kes for dig. Du har fl ere go­de aspek­ter, som vil un­der­støt­te dig i di­ne fore­ha­ven­der, så klø ba­re på! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du er klar til at for­ny dig og sam­ti­dig væ­re god til at sæt­te de græn­ser, som du ved skal sæt­tes, des bed­re vil da­gen bli­ve for dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Krigs­gu­den er på hjem­me­ba­ne, dvs. i dit tegn. Der­for gæl­der det om at væ­re så nytæn­ken­de og pa­rat til nye even­ty r som mu­ligt, så kom ba­re an! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dej­lig stil­le og ro­lig dag, hvor det, du gør, vil lyk­kes for dig. Du får i aft en­ti­mer­ne en glæ­de­lig nyhed, som over­ra­sker. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er en god dag til at gø­re et godt ind­tryk på det mod­sat­te køn. Du har en sær­lig po­si­tiv ånd, som vil på­vir­ke og smit­te af på di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor det, som be­ty der mest for dig, er det, som du vil be­skæft ige dig med. I aft en er du sam­men med go­de ven­ner. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag og sæt­ter der­med ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser og dag­li­ge be­hov, og hvor­dan du er god til at få dis­se dæk­ket. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en spæn­den­de dag, hvor den ene ti­me ik­ke vil lig­ne den næ­ste. Da­gen er fuld af over­ra­skel­ser, og du er selv im­pulsiv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***

15). ( Svær 56). ( Mid­del 5). ( Nem

De to ver­dens­be­røm­te sku­e­spil­le­re Ri­chard Bur­ton og Eliza­beth Tay­l­or bli­ver vi­et i Mon­tre­al.

Ri­chard Bur­ton dø­de 5. au­gust 1984. Eliza­beth Tay­l­or dø­de 23. marts 2011. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.