Tor­ben

CHRIS

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord? Hvis du var et dyr, hvil­ket var du så? Hvad la­ve­de du i ons­dags kl. 10? Hvad har væ­ret dit livs dra­ma? Hvem er den sjove­ste i Dan­mark? Hvad er det go­de ved at væ­re dig? Hvad skal en god jo­ke in­de­hol­de?

Hvad un­drer dig? Hvil­ken be­rømt­hed har du væ­ret varm på?

Se hans fo­to­al­bum si­de 14- 15

Gift , fest­lig, lyst­fi sker, ko­mi­ker og far­mand. En hu­gorm. For folk tror om mig, at jeg er me­re far­lig, end jeg er. Men hvis jeg bi­der, kan det bli­ve al­vor­ligt. Da var jeg på be­søg i min dat­ters nye na­tur­dag­ple­je. Jeg har væ­ret vel­sig­net med be­fri­en­de lidt dra­ma i mit liv. Hvis jeg skal væl­ge én, må jeg si­ge Frank Hvam. Han er mor­som bå­de i sket­chs­how som Man­dri­laft alen, Langt fra Las Ve­gas, Klovn og som ko­mi­ker. Han er top­pro­fes­sio­nel og gen­ne­m­ar­bej­der si­ne ting . At når jeg op­le­ver no­get, der gør mig sur, prø­ver jeg al­tid at ven­de det til en jo­ke, så jeg kan få det med på sce­nen. For mig er det vig­tigt, at folk bå­de skri­ger af grin og sam­ti­dig tæn­ker: ’ Han har jo ret, hvor er det godt set, tænk, at in­gen har sagt det no­get før.’ Po­li­ti­ke­re. Det vir­ker som om, in­gen for­sø­ger at gø­re, hvad der er bedst for Dan­mark, men al­le for­sø­ger at gø­re, hvad der er bedst for dem selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.