E

BT - - SØNDAG - TEKST

t par nel­li­ker lig­ger på monu­men­tet. Ik­ke helt fri­ske, men den ly­se­rø­de far­ve har sta­dig over­ta­get. Ful­via Bengts­son æn­ser ik­ke blom­ster­ne. Hun har øj­ne­ne fæ­stet til fl iser­ne. » Hvor er hun, « spør­ger hun. » Jeg ple­jer at kun­ne fi nde hen­de. « Hun le­der eft er eft er et navn, mejs­let ind i en af fl iser­ne. Nav­net på den lil­le pi­ge, som på monu­men­tet sku­er be­kym­ret op mod him­len, mens hun med den ene hånd hol­der sig på hjer­tet, med den an­den hol­der sin lil­le­bror. Bag dem står en non­ne, be­skyt­ten­de.

Ay­oe Ki­er hed­der pi­gen. Ful­via Bengts­sons bed­ste ve­nin­de, som dø­de den dag for snart 70 år si­den. Mi­ste­de li­vet, da en­gel­ske bom­be­fl y ved en fejl send­te en regn af bom­ber ned over den ka­tol­ske pi­ge­sko­le Je­an­ne d’Arc Sko­len på Fre­de­riks­berg. Den dag blev Ay­oe Ki­er re­du­ce­ret til et navn på en fl ise. Hun var – som Ful­via Bengts­son – ot­te år gam­mel.

Det var en se­rie af fa­ta­le fejl, der den 21. marts 1945 ko­ste­de 86 uskyl­di­ge børn og 18 voks­ne – her­af ti ka­tol­ske sø­stre – fra sko­len li­vet. Her er hi­sto­ri­en om en fa­tal og tragisk dag, der i man­ge år blev re­di­ge­ret helt ud af dan­marks­hi­sto­ri­en. Hi­sto­ri­en om en smertefuld og gru­fuld be­gi­ven­hed, der blev fe­jet ind un­der gulv­tæp­pet, og som de over­le­ven­de trau­ma­ti­se­re­de børn fi k be­sked på at for­tie og glem­me. Børn som Ful­via Bengts­son.

Da Ful­via Bengts­son om mor­ge­nen den 21. marts som van­lig tog spor­vog­nen fra Brøns­høj til Fre­de­riks­berg Al­lé 74, hvor Je­an­ne d’Arch Sko­len lå, fyld­te kri­gen ik­ke me­get i hen­des ot­te- åri­ge ho­ved, li­ge­som hun in­gen anel­se hav­de om, hvil­ke hem­me­li­ge pla­ner mod­stands­be­væ­gel­sen og de al­li­e­re­de hav­de lagt.

En stor dag

Fly på af­ve­je

Men de små pi­ger nå­e­de ik­ke ned i tryg­he­den i be­skyt­tel­ses­kæl­de­ren.

Ly­den, de hav­de hørt op­pe i ka­pel­let, stam­me­de gan­ske rig­tigt fra et fl y. Et fl y på af­ve­je.

Før­ste an­grebs­bøl­ge af bom­be­fl y var kom­met ind over Kø­ben­havn syd­fra med kurs mod Shel­l­hu­set ved Sø­er­ne. På grund af den la­ve ind­fl yv­ning, der hav­de væ­ret nød­ven­dig for at und­gå ty­sker­nes ra­dar, var et af Mosqui­to- fl ye­ne fl øjet ind i en 30 me­ter høj mast på hjør­net af Eng­ha­ve­vej og Sdr. Bou­le­vard på Vester­bro. Og sam­men­stø­det med ma­sten hav­de ik­ke ale­ne slå­et fl yet ud af kurs, men og­så for­voldt så stor ska­de, at det tab­te høj­de, mens det fl øj ind over hus­ta­ge­ne på Fre­de­riks­berg. Så lavt, at fl ere eft er­føl­gen­de kun­ne be­ret­te om, at de hav­de kun­net se pi­lo­ter­ne i co­ck­pit­tet.

Og til sidst styr­te­de det. Ned i det ga­ra­ge­an­læg, der var na­bo til Je­an­ne d’Arc Sko­len.

Eft er en vel­lyk­ket ak­tion mod Gesta­pos Aar­hus- af­de­ling i eft er­å­ret 1944 hav­de mod­stands­be­væ­gel­sen over­talt Roy­al Air For­ce, RAF, til end­nu en ope­ra­tion. Og nu var da­gen kom­met.

Selv­om det var et godt styk­ke in­de i marts, var der ik­ke li­ge­frem for­år i luft en. Regn og et kraft igt blæ­se­vejr præ­ge­de by­bil­le­det i Kø­ben­havn, da fl ye­ne fra før­ste an­grebs­bøl­ge nær­me­de sig de­res mål lidt over kl. 11 den­ne for­mid­dag.

Ful­via Bengts­sons klas­se, 2Ua, var delt. Pro­te­stan­ter­ne hav­de al­min­de­lig re­li­gions­un­derF­le­re eks­plo­sions­ag­ti­ge bran­de brød ud, og vis­ning i et af ho­ved­byg­nin­gens klas­se­lo­ka­ler. kvar­te­ret var ind­hyl­let i tyk, sort røg, da Ful­via Her be­fandt ve­nin­den Ay­oe sig. De ka­tol­ske Bengts­sons klas­se var på vej ned ad trap­per­ne ele­ver – som Ful­via Bengts­son – var der­i­mod mod sik­ker­he­den. Men i luft en over dem var øverst op­pe på 4. sal i det lil­le ka­pel i sko­lens bøl­ge to på vej. Med 500 km i ti­men hav­de øst­fl øj, hvor en af non­ner­ne, sø­ster Ag­nes, og bom­be­fl ye­ne i den­ne og den eft er­føl­gen­de en præst var i gang med un­der­vis­nin­gen, at bøl­ge valgt en an­den kurs og kom me­re ve­st­fra.for­be­re­de de små pi­ger på skrift emå­let, da lyFor hen­de var det en stor dag. På ske­ma­et stod den fra et fl y træng­te sig på. På trods af at ope­ra­tio­nen var plan­lagt ned der re­li­gion. Ful­via Bengts­son var ved at bli­ve » Jeg kan hu­ske, at sø­ster Ag­nes be­gynd­te til den mind­ste del­tal­je, og pi­lo­ter­ne var ud­for­be­redt til sin før­ste kom­mu­ni­on, og­så ka­lat par­la­men­te­re med præ­sten om, hvad de sty­ret med vig­ti­ge fi ks­punk­ter, gjor­de den det den hel­li­ge kom­mu­ni­on, som er det vig­tigskul­le gø­re, og at de blev eni­ge om, at vi heltyk­ke, sor­te røg, der nu bred­te sig over Fre­de­ste ri­tu­al i den ka­tol­ske kir­ke. le­re måt­te gå ned i be­skyt­tel­ses­kæl­de­ren, og riks­berg, det næ­sten umu­ligt at ori­en­te­re sig.

8. april skul­le hun be­kræft e sin tro, ind­træ­det var vist me­get hel­digt, « for­tæl­ler Ful­via Og en stor del af fl ye­ne an­tog, at rø­gen og eksde i fæl­les­ska­bet for­an Gud, mod­ta­ge nad­veBengts­son, som sam­men med si­ne klas­seplo­sio­ner­ne stam­me­de fra de­res mål, Shel­l­hu­ren. En vig­tig dag, som hen­des mor hjem­me kammerater myl­dre­de ud på trap­pen og iført set. Og de smed de­res bom­ber over må­let. ved sy­ma­ski­nen al­le­re­de var i fuld gang med den sor­te kit­tel med hvid kra­ve ha­ste­de ned Men de tog fejl. at for­be­re­de. Med tyl og sil­kebånd i lan­ge baad de man­ge trap­pe­trin. Før­ste bom­be de­to­ne­re­de i Je­an­ne d’Arch ner . Sko­lens ka­pel. Og i trap­pe­skak­ten, der før­ste

mtrent sam­ti­dig med at Ful­via og hen­des ned til kæl­de­ren. sto­re­sø­ster Bru­na sad i spor­vog­nen, var an­dre » Det var jo tæt på, så det var hel­digt, at sø­for­be­re­del­ser i gang. ster Ag­nes hav­de få­et os ud, « for­tæl­ler Ful­via

Fra Roy­al Air For­ce ba­sen i Fer­s­fi eld på den Bengts­son. Helt ro­ligt. en­gel­ske øst­kyst let­te­de 18 bom­be­fl y og en » Men bom­ben ram­te og­så trap­pen, og den es­kor­te på 28 ja­ge­re med kurs mod Dan­mark. styr­te­de sam­men un­der os. Og vi styr­te­de 36 bom­ber hav­de de om bord, bom­ber der med ned. Jeg hu­sker, at alt skred un­der mig, skul­le hag­le ned over Shel­l­hu­set i in­dre Køog så hu­sker jeg ik­ke me­re. Da mi­ste­de jeg be­ben­havn. Her hav­de Gesta­po sit ho­ved­kvar­vidst­he­den. « ter og al­le ar­ki­ver om den dan­ske mod­stands­be­væ­gel­se.

Eks­plo­sions­ag­ti­ge bran­de

Fort­sæt­ter si­de 8

SUS­AN­NE JO­HANS­SON, suss@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.