U

BT - - SØNDAG -

den mad og drik­ke du­er se­xen ik­ke. En sand­hed i me­re end en for­stand, hvis man skal gi­ve op­skrift en på, hvor­dan I får je­res ro­man­ti­ske mid­dag til at kul­mi­ne­re i dob­belt­sen­gen.

Dels gæl­der det om at væl­ge råva­rer, der pir­rer san­ser­ne og spil­ler på det sensu­el­le. Det ven­der vi til­ba­ge til. Men først og frem­mest er det en god idé at la­ve no­get mad, der ik­ke får jer til at lig­ge halvt be­vidst­lø­se på so­fa­en, når aft enen skul­le ha­ve nå­et sit kli­maks. Det for­tæl­ler er­næ­rings­eks­per­ten Uma­hro Ca­do­gan:

» Hvis man ik­ke har ener­gi­en, så da­ler ly­sten. Ener­gi, glæ­de og lyst hæn­ger sam­men med den mad, man spi­ser, « si­ger Uma­hro Ca­do­gan og fort­sæt­ter:

» Tag en klas­sisk score­mid­dag: Et stort styk­ke rødt kød med tung sovs. Og til des­sert skal vi bå­de ha­ve tira­misu og en cho­ko­la­de­brow­nie. Det er fan­ta­stisk mad. Men man bli­ver træt, op­pu­stet og slap. Det går ud over stem­nin­gen, « si­ger Uma­hro Ca­do­gan.

Fo­kus på smag og kva­li­tet

Men skal vi så til at kry­dre vo­res aft en i sam­li­vets tegn med blom­kål og et styk­ke lig­blegt kyl­lin­ge­fi let? Hel­di­vis ik­ke, for­tæl­ler er­næ­rings­eks­per­ten:

» Man kan sag­tens la­ve no­get, der er vir­ke­lig læk­kert. Ek­sem­pel­vis hum­mer el­ler kam­mus­lin­ger. Det skal ba­re ik­ke druk­nes i tre li­ter fl øde. Til des­sert kan man la­ve en lil­le smu­le i ste­det for en kæm­pe po­r­tion. Smag og kva­li­tet frem for kvan­ti­tet, « si­ger Uma­hro Ca­do­gan.

Han sen­der i sam­me om­bæ­ring en hil­sen til dem, der måt­te sy­nes, at grønt­sa­ger er no­get, vi bør bru­ge til at fodre ka­ni­ner med. Og som ik­ke hø­rer hjem­me i sam­spil med hum­me­ren, hvid­vi­nen og he­le idéen om det ro­man­ti­ske må­l­tid:

» Or­det ka­n­in­fo­der skal ik­ke si­ges nedladende. Det skal man si­ge med stor stolt­hed. For hvil­ke ka­rak­te­ri­sti­ka til­skri­ver vi ka­ni­ner­ne? Ener­gi og en stærk li­bi­do. Spi­ser man me­re ’ ka­n­in­fo­der’, øger det alt­så sand­syn­lig­he­den for, at man fun­ge­rer bed­re seksu­elt, « si­ger Uma­hro Ca­do­gan.

Det er sam­ti­dig lidt af en kunst at ram­me det sensu­el­le må­l­tid. Ja, i det he­le ta­get skri­ve dre­je­bo­gen, hvor mid­da­gen, råva­rer­ne og den ero­ti­ske stem­ning går op i en hø­je­re en­hed.

Rør, føl, mærk

Iføl­ge Car­sten Ol­sen - ali­as Den skal­de­de kok - er det først og frem­mest vig­tigt, at du fi nder ud af, hvil­ken ty­pe mad du skal la­ve for at ram­me din ud­kår­nes smag. At man spør­ger ind til den og ’ vej­rer stem­nin­gen’. Go­de råva­rer er na­tur­lig­vis et must, og så gæl­der det om at ram­me det sensu­el­le i ma­den og til­be­red­nin­gen:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.