E KOK

BT - - SØNDAG -

no­get sær­ligt ud af aft enen, « si­ger Den skal­de­de kok. » Champag­ne sym­bo­li­se­rer, at man har styr på det. Drik­ken er fi n og vi­ser, at man har brugt nog­le pen­ge. Sam­ti­dig sym­bo­li­se­rer den spe­ci­el­le an­led­nin­ger - og der­med, at aft enen med din ud­kår­ne er en spe­ci­el en af slagsen. ’ Nu kom­mer du i aft en, skat, og så skal du ba­re ha­ve det bed­ste, hu­set for­mår,’ « si­ger Den skal­de­de kok. » In­ge­fær vir­ker blod­for­tyn­den­de og får blo­det til at lø­be bed­re rundt i krop­pen. Og det for­bed­rer alt­så ba­re den seksu­el­le drift . Sam­ti­dig duft er det ba­re godt. Det væk­ker al­tid en sensu­el stem­ning, når en mad­va­re duft er godt, « si­ger Den skal­de­de kok. til ga­m­ing en uhy­re dyr luksus, men med Ra­zers nye Le­vi­at­han er pri­sen på 1400 kr. plud­se­ligt kom­met ned i et le­je, der pas­ser til an­det high- end ga­m­ing til­be­hør. Le­vi­at­han kom­mer med bå­de so­und­bar og sub­woo­fer og kan kob­les til bå­de PC, kon­sol og mo­bi­le en­he­der med Blu­et­oo­th. Ly­den er fan­ta­stisk til ga­m­ing. Spil­ler du f. eks. Fi­fa kan du li­ge­frem hø­re bå­de hjem­me- og ude­hol­dets fans i hen­holds­vis ven­stre og høj­re si­den af bar­ren.

Den skal­de­de kok ( tv): Der er en alt­over­skyg­gen­de re­gel, når du skal la­ve mad til din part­ner, for­tæl­ler Den skal­de­de kok: » Det er fuld­stæn­dig ånds­svagt at be­gyn­de at la­ve jom­fruhum­mer til en, der har ik­ke tå­ler skal­dyr. El­ler la­ve en bøf til ve­ge­ta­ren, så er af­te­nen døds­dømt. « Uma­hro( ovenover): Er­næ­rings­eks­per­ten Uma­hro Ca­do­gan gi­ver go­de råd om, hvor­dan I som par spi­ser en mid­dag, der gi­ver de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for en ero­tisk af­ten - Her fo­to­gra­fe­ret iført me­get lidt mad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.