SPIL

BT - - SØNDAG - PC Ga­m­ing mus

Ma­ski­ner: Gen­re:

***** * Lo­gi­te­chs ny­e­ste ga­m­ing- mus

er ud­vik­let I sam­ar­bej­de med nog­le af ver­dens bed­ste spil­le­re af spil­let MOBA. Det er et spil, der stil­ler sto­re krav til mu­sen med hur­ti­ge re­ak­tio­ner, man­ge klik og fl ere kom­man­do­er i se­kun­det. Lo­gi­tech har ud­vik­let en unik Del­ta Zero tek­no­lo­gi, der sik­rer uhy­re præ­cis sty ring og det går godt i spænd med mu­sens kom­man­dok­nap­per. De­a­da­lus Pri­me lig­ger des­u­den rig­tig godt i selv sto­re hæn­der og til en pris på om­kring 350 kr. fi ndes der ik­ke bed­re ga­m­ing mus i den­ne pris­klas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.