Jeg ven­ter barn – og la­des i stik­ken af kæ­re­sten

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Kæ­re An­net­te! Jeg har fun­det sam­men med en mand, som har haft et for­hold før og få­et tvil­lin­ger ( de er ot­te år). Nu er jeg så ble­vet gravid. Vi bor ik­ke sam­men, da det er umu­ligt for mig at bo på lan­det, vil­le al­drig kun­ne nå på job og vil­le væ­re alt for langt væk fra bå­de fa­mi­lie og ven­ner, så det øn­sker jeg for alt i ver­den ik­ke. Og han øn­sker ik­ke at sæl­ge hu­set hel­ler, da han nok sy­nes, det er nemt, at bør­ne­ne går i sko­le derop­pe. Mo­de­ren til bør­ne­ne bor og­så derop­pe. Han har dem 10 da­ge pr. må­ned ( nu vil han må­ske til at ha­ve dem to da­ge me­re). Jeg selv bor in­de i by­en og har fuld­tidsjob ( han ar­bej­der mak­si­malt 20 ti­mer pr. uge og har langt me­re tid til hent­ning/ bring­ning), og jeg fryg­ter al­le­re­de nu, hvor­dan og hvem der skal hen­te/ brin­ge den lil­le, når mit job umu­lig­gør det grun­det ar­bejds­ti­der og vug­ge­stue/ bør­ne­ha­vers luk­ke­ti­der, som ik­ke stem­mer overens med mi­ne ar­bejds­ti­der. Jeg spurg­te ham, hvad han hav­de tænkt sig at gø­re, og hvor­for han plud­se­lig skal ha­ve de tvil­lin­ger end­nu me­re ( tror han vil ta­ge en dag ek­stra, så han slip­per for at be­ta­le bør­ne­pen­ge). Han sva­rer så vredt, at jeg ik­ke skal be­stem­me, hvor me­get han ser si­ne børn. Det vil jeg ab­so­lut hel­ler ik­ke, og for­tæl­ler ham så, at han even­tu­elt, da han selv ar­bej­der in­de i by­en, kun­ne hen­te den lil­le og ven­te hjem­me hos mig den ti­me, det ta­ger, før jeg er hjem­me fra job, og så kun­ne han kø­re hjem til si­ne børn bag­eft er. Jeg får så sva­ret, at hans børn vil­le bli­ve ke­de af det, hvis de­res far kom­mer en ti­me se­ne­re hjem. Så sid­der jeg til­ba­ge og tæn­ker: Men vil hans tred­je barn og jeg ik­ke bli­ve ke­de af det, når vi så slet ik­ke ser ham over­ho­ve­det i seks gan­ge to da­ge pr. må­ned, og jeg så skal stå med alt selv, uden at det er prak­tisk mu­ligt for mig? Jeg har fo­re­slå­et, at vi fl yt­ter sam­men et sted nær Stor­kø­ben­havn, så jeg kan nå at kom­me på job, men det la­der til, han vil bli­ve derop­pe, nok og­så for­di der vil kom­me tab, hvis han sæl­ger hu­set.

Læs he­le bre­vet og An­net­tes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.