Fly­pas­sa­ge­rer sik­res For­brug:

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

NYE REG­LER

Fly­sel­ska­bet krak­ker, og tu­sind­vis af fly­pas­sa­ge­rer mi­ster de pen­ge, de har købt bil­let­ter for – med­min­dre alt­så de har be­talt de­res fly­bil­let med et kre­dit­kort, el­ler de har teg­net en af de sær­li­ge kon­kurs­for­sik­rin­ger, som fly­sel­ska­bet til­by­der i for­bin­del­se med køb af bil­let­ten.

Så­dan er for­bru­ger­be­skyt­tel­sen i dag, og så­dan har den væ­ret si­den 2010, da loven om kon­kurs­for­sik­ring af fly­bil­let­ter blev ved­ta­get.

Men nu er en ny og enk­le­re for­bru­ger­be­skyt­tel­se på vej.

Det var i kølvan­det på Ster­ling Air­li­nes’ kon­kurs i 2008, hvor tu­sind­vis af dan­ske­re tab­te pen­ge, at kra­vet om en øget sik­ker­hed mun­de­de ud i den nu­væ­ren­de kon­kurs­for­sik­ring. Den har imid­ler­tid al­le­re­de fra star­ten væ­ret kri­ti­se­ret og be­teg­net som no­get mak­værk af bå­de For­bru­ger­rå­det og Dan­marks Rej­se­bu­reau For­e­ning.

Et af pro­ble­mer­ne er, at kon­kurs­for­sik­rin­gen skal til­by­des af fly­sel­ska­ber, men iføl­ge loven kun de med til­knyt­ning til Dan­mark. Det und­ta­ger man­ge uden­land­ske sel­ska­ber.

Ek­sem­pel­vis fik Norwe­gi­an, som er det næst­stør­ste fly­sel­skab i Dan­mark – ef­ter SAS – og har over fi­re mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer år­ligt ale­ne fra Kø­ben­havns Luft­havn, for et par år si­den ret­tens ord for, at sel­ska­bet var norsk og der­med ik­ke hav­de » til­knyt­ning « til Dan­mark og der­for hel­ler in­gen for­plig­tel­se til at til­by­de for­sik­rin­gen.

Al­le sik­res hjem­trans­port

Den­ne skel­nen mel­lem fly­sel­ska­ber­ne bli­ver der ret­tet op på i det lov­for­slag til en ny kon­kurs­dæk­ning, som net­op har væ­ret til høring.

Nu om­fat­ter loven al­le fly, som let­ter fra dan­ske luft­hav­ne, og al­le rej­ser, uan­set om det er for­ret­nings­el­ler fe­ri­e­rej­ser.

Til ord­nin­gen skal be­ta­les to kro­ner pr. fly­bil­let til Rej­se­ga­ran­ti­fon­den, og så er man sik­ret hjem­trans­port, hvis man ved en kon­kurs stran­der i ud­lan­det, li­ge­som man er sik­ret pen­ge for be­tal­te fly­bil­let­ter.

Når be­lø­bet til for­sik­rin­gen kan hol­des så lavt, skyl­des det, at den først træ­der i kraft, når der ik­ke er an­den dæk­ning, som for ek­sem­pel den man har, når fly­bil­let­ten er købt med et kredti­kort.

» Mod­sat den gam­le lov og det lov­for­slag, der i før­ste om­gang kom ud, er det­te rig­tig godt. Dog hav­de vi fo­re­truk­ket, at loven og­så om­fat­te­de char­ter­flyv­nin­ger, men det kan ik­ke la­de sig gø­re på grund af reg­ler­ne om stats­støt­te, « si­ger di­rek­tør i Dan­marks Rej­se­bu­reau For­e­ning, Lars Thy­ki­er.

At char­ter­fly ik­ke kan væ­re med i ord­nin­gen, får in­gen prak­tisk be­tyd­ning for de rej­sen­de. De er i for­vej­en dæk­ket ved en kon­kurs gen­nem pak­ke­rej­se­loven.

Den nye kon­kurs­lov for­ven­tes ved­ta­get midt i april, og den vil ef­ter pla­nen træ­de i kraft 1. juli 2015.

Med to kr. per fly­bil­let ud af en dansk luft­havn er pas­sa­ger­ne dæk­ket mod kon­kur­ser, så man bl. a. ik­ke ri­si­ke­rer at stran­de i en frem­med luft­havn. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.