Kø­ben­havn er i top

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

LUFT­HAV­NE

13 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer fra 112 lan­de har via Sky­trax be­dømt al­ver­dens luft­hav­ne. Top­pri­ser til Kø­ben­havn

» Nor­d­eu­ro­pas bed­ste luft­havn « . Den ti­tel har Kø­ben­havn Luft­havn haft før – og nu har den få­et den igen ved ud­de­lin­gen af de år­li­ge pri­ser fra Sky­trax.

Og som i de tid­li­ge­re år fik Kø­ben­havns Luft­havn fle­re pri­ser.

Mens Kø­ben­havn alt­så gen­vandt tit­len som bedst i Nor­d­eu­ro­pa, løb Chan­gi luft­hav­nen i Sin­ga­po­re igen med tit­len » Ver­dens bed­ste luft­havn « . På den ver­dens­li­ste er Kø­ben­havns Luft­havn i år num­mer 16, hvilet er en plads bed­re end sid­ste år.

I securi­ty har Kø­ben­havns Luft­havn i to år haft ver­dens bed­ste- tit­len, men i år blev Kø­ben­havn hen­vist til an­den­plad­sen slå­et af Toky­os Ha­neda luft­havn.

» Et godt pej­le­mær­ke «

Kø­ben­havns Luft­havn er og­så ver­dens næst­bed­ste i ka­te­go­ri­en » luft­hav­ne med mel­lem 20 og 30 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer « . Her er Zürich i Schweiz num­mer et og au­stral­ske Bris­ba­ne num­mer tre.

Til gen­gæld er Kø­ben­havn den bed­ste i Eu­ro­pa til at hånd­te­re ba­ga­ge, og Eu­ro­pas næst- re­ne­ste luft­havn.

» De man­ge mil­li­o­ner rej­sen­de ver­den over, der går ind på Sky­trax’ hjem­mesi­de og stem­mer, gør pri­ser­ne til no­get spe­ci­elt. Det er et godt pej­le­mær­ke for, hvor­dan vi kla­rer os i for­hold til an­dre sto­re luft­hav­ne i Eu­ro­pa og re­sten af ver­den.

Det er vi­den, vi bru­ger til at for­sø­ge at bli­ve end­nu dyg­ti­ge­re. Vo­res securi­ty er ble­vet stemt som den bed­ste og an- den bed­ste i ver­den de se­ne­ste tre år. Det er ver­dens­klas­se, « si­ger Thomas Woldbye, adm. di­rek­tør, Kø­ben­havns Luft­hav­ne A/ S i en pres­se­med­del­el­se. Kø­ben­havns Luft­havns Sky­trax- pri­ser

» Nor­d­eu­ro­pas bed­ste luft­havn « for 4. gang på 6 år

2. plads i » Ver­dens bed­ste Securi­ty «

2. plads i » Ver­dens næst­bed­ste luft­havn 20- 30 mio. pas­sa­ge­rer «

Ver­dens sjet­te­bed­ste ud­bud af re­stau­ran­ter

Ver­dens ni­en­de- og Eu­ro­pas næst- re­ne­ste luft­havn

Ver­dens ot­ten­de- bed­ste og Eu­ro­pas næst­bed­ste im­mi­gra­tions­for­hold ( pas)

Eu­ro­pas bed­ste og ver­dens sy­ven­de bed­ste ba­ga­ge­ud­le­ve­ring

Ver­dens 16. bed­ste luft­havn.

Der er god grund til at vif­te med fla­ge­ne i Kø­ben­havns Luft­havn. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.