Far­ve­rigt kunst­n­er­kva

BT - - REJSER -

2390 NW 2nd Ave pant­hercoff ee. com 2520 NW 2nd Ave­nue thewynwoodwalls. com

Folk sid­der uden­for i skyg­gen un­der et par træ­er el­ler klum­per sig sam­men i det smal­le lo­ka­le in­den­for. Fæl­les for al­le, der be­sø­ger Pant­hercof­fee, er kop­pen i hån­den med øko­lo­gisk kaf­fe. In­te­ri­ø­ret er til­fæl­digt byg­get op af træ­pal­ler hist og her, men bag ba­ren har ba­rista­er­ne styr på bøn­ner­ne. Bag et lavt stakit ri­ster de de­res egen kaf­fe, som kom­mer fra ud­valg­te små far­me i he­le ver­den. Vælg en stærk espres­so el­ler en rund cap­puc­ci­no, og sæt dig ned og føl dig som en af kvar­te­rets smar­te fo­to­gra­fer el­ler in­nova­ti­ve iværk­sæt­te­re, der ta­ger på Pant­herCof­fee for en opkvik­ken­de pau­se.

Wynwood Walls er et uden­dørs gal­le­ri, hvor ud­valg­te ver­dens­be­røm­te graf­fi ti- og ga­de­kunst­ne­re har for­vand­let de ke­de­li­ge be­ton­mu­re i en bag­gård til far­ve­ri­ge og ab­strak­te bil­le­der. Til at star­te med blev en ræk­ke in­ter­na­tio­na­le kunst­ne­re i 2009 in­vi­te­ret til om­rå­det og ma­le­de hver de­res mur. Gal­le­ri­et har si­den bredt sig til 15 ga­ra­gepor­te, Wynwood Do­ors, og rundt i he­le Wynwood stråler even­ty rli­ge ga­de­ma­le­ri­er, der får én til at stop­pe op og kig­ge på en mur i fl ere mi­nut­ter for at bli­ve over­væl­det af stem­nin­gen og de­tal­je­rig­dom­men. Nye kunst­ne­re kom­mer til hvert år i for­bin­del­se med kunst­festvi­a­len Art Ba­sel, og mu­re ma­les over på ny, så et be­søg til Wynwood Walls vil al­tid væ­re helt unikt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.