Ar­ter

BT - - REJSER -

Hvor: In­fo: Hvor: In­fo: Øko­lo­gi­ske sol­bril­ler, en va­se af bir­ke­bark, en lam­pe, der er klædt ud som en bam­se med lam­pe­skærm på ho­ve­d­et – og selv­føl­ge­lig lidt dansk Nor­mann design. Bu­tik­ken Ele­men­tal er ind­be­gre­bet af Wynwood shop­ping med usæd­van­li­ge brugs­gen­stan­de. No­get ge­ni­alt og ori­gi­nalt, an­det umu­ligt og ubru­ge­ligt. Men en ting er sik­ker; man må gå lang­somt rundt i bu­tik­ken for at for­stå fi nur­lig­he­der­ne, og gang på gang bli­ver man over­ra­sket af go­de idéer i sjovt og smart design. Det er en bu­tik fyldt med ting, man ik­ke ane­de, man hav­de brug for, og sand­syn­lig­vis kan man og­så gå der­fra og sta­dig ik­ke ha­ve få­et nye be­hov. Men Ele­men­tal er bå­de skæv, ro­det og fortænkt på sam­me tid – præ­cis som re­sten af det kre­a­ti­ve Wynwood.

3 Hvor: In­fo:

Wynwood kal­des og­så for » Litt­le San Ju­an « på grund af de man­ge til­fl yt­te­re fra Pu­er­to Ri­co. Og den lat­i­na­me­ri­kan­ske tra­di­tion kan godt sma­ges, når man sæt­ter tæn­der­ne i ta­pas­ret­ter­ne på Wynwood Kit­chen and Bar. Ste­dets re­je- ce­vi­che er syr­ligt vels­ma­gen­de, de fyld­te em­paña­das er stærkt kry­dre­de, og de de­ko­ra­ti­ve an­ret­nin­ger sæt­ter ap­pe­tit­ten lidt ek­stra i vej­ret. Re­stau­ran­ten lig­ger i sam­men­hæng med Wynwood Walls, og man kan bå­de spi­se in­den­dørs el­ler på den over­dæk­ke­de ter­ras­se, der lig­ger blandt de far­ve­de mu­re. Så mens man ny­der de lækre ret­ter, er der far­ver, mo­ti­ver og mo­der­ne kunst nok at kig­ge på.

2550 N. W. 2nd. Ave­nue wynwood­kit­chenand­bar. com

Når luft en står stil­le i de retvink­le­de ga­der, og so­len ban­ker ned, er Ju­go Fresh ste­det at gå hen. Ud­over af aircon­di­tio­nen kan man bli­ver ned­kø­let med en af de fris­kla­ve­de ju­i­cer. Al­le ju­i­cer er øko­lo­gi­ske og la­vet på ste­det. Og hvis man tror, at en ju­i­ce kun kan væ­re af ap­pels­in el­ler æb­le, må man her tro om igen. Prøv for ek­sem­pel den ul­tras­un­de og lækre » Li­ke a Job « med agurk, sel­le­ri, ro­mai­nesa­lat, spi­nat, per­sil­le, grøn­kål, mæl­kebøt­te, blad­be­de, bøn­ne­spi­re, ci­tron og havsalt. Ju­go Fresh sæl­ger og­så sund mad og sprø­de sa­la­ter, og så lig­ger det li­ge om hjør­net fra Wynwood Walls. 222 nw 26th st. ju­gof­resh. com

2399 Nort­hwest 2nd Ave­nue ele­men­tal­sto­re. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.