Tem­pe­ra­men­ter

BT - - REJSER - Me­re næ­ste si­de

1. Ma­de­ria er vel­sig­net med en stor­slå­et na­tur, som det er op­lagt at ta­ge på van­dre­tu­re i. 2. Den lil­le fi­sker­by Pu­er­to de Ca­ma­ra de Lo­bos. 3. To døtre og en mor i kur­ve­slæ­den – og kur­ve­fø­rer­ne iført det tra­di­tio­nel­le out­fit. 4. En per­fekt des­sert på Qu­in­ta de Fu­rao. 5. Funchal har fle­re hyg­ge­li­ge plad­ser. Fo­to: Iris 6. Ma­deira er spæk­ket med blom­ster – her den far­ve­ri­ge pa­pe­gø­je­blomst. Fo­to: Git­te Holtze, pri­vat og Iris hyg­ge­li­ge re­stau­ran­ter, og de snørk­le­de ga­der med små bu­tik­ker, is­ba­rer og caféer.

Det er og­så et must at slen­tre en tur langs van­det, hvor en bred hav­ne­pro­me­na­de flan­ke­ret af træ­er og blom­ster stræk­ker sig fra ma­ri­na­en i vest til den gam­le by­del i øst. På den an­den si­de af ga­den, der føl­ger pro­me­na­den, Ave­ni­da do Mar, lig­ger en ræk­ke re­stau­ran­ter, så or­ker man ik­ke at gå, er det op­lagt at snup­pe en kop espres­so el­ler et glas af den lo­ka­le drik po­n­cha – en kombi af hvid rom, hon­ning og ci­tron.

Det er og­så i Funchal, man fin­der Old Blan­dy, den stør­ste pro­du­cent af Ma­deira- vin og et rig­tigt godt sted at bli­ve klo­ge­re på de spe­ci­el­le drå­ber. In­drøm­met, en rund­vis­ning er lidt turi­stet – men man får en god in­tro­duk­tion til vi­nen og dens hi­sto­rie.

Vi gør det he­le, og da vi er eni­ge om, at nu har vi få­et by nok for nu, snup­per vi tov­ba­nen op til Mon­te, en af Fun­chals for­stæ­der op­pe ad bjergskrå­nin­gen over by­en.

Her lig­ger Mon­te Palæ­et om­gi­vet af en stor bo­ta­nisk ha­ve med smuk­ke blom­ster, plan­ter og træ­er, som vi bru­ger et par fa­sci­ne­ren­de ti­mer på at spad­se­re rundt i, mens min mor de­ler ud af sin vi­den om ekso­ti­ske blom­ster.

Bag­ef­ter ta­ger vi en tur med lidt me­re fart over fel­tet i de le­gen­da­ri­ske kur­ve­slæ­der – en to ki­lo­me­ter lang gli­de­tur ned ad stej­le smal­le ga­der, og en tra­di­tion, der går over 100 år til­ba­ge, men vi­dere­fø­res i sam­me stil, kom­plet med slæ­de­fø­re­re i hvidt tøj og strå­hat­te.

Vi par­ke­rer for­fæn­ge­lig­he­den ( ja, man ser dum ud i en slæ­de med mænd i hvidt lø­ben­de for­an el­ler bag­ved), min mor slu­ger sin be­tæn­ke­lig­hed for ting, der går lidt for hur­tigt, og så su­ser vi af sted. Og gri­ner højt det me­ste af vej­en – det ér sjovt. Ma­deira læg­ger ø til cir­ka 2.000 km le­va­das. Van­dings­ka­na­ler, som portu­gi­ser­ne an­lag­de til­ba­ge i det 16. år­hund­re­de, så det vand, der fal­der på den nord­li­ge del af øen, kan fø­res ned til den syd­li­ge del, hvor det reg­ner min­dre, men hvor der er brug for det til at dyr­ke blandt an­det suk­ker­rør.

Langs van­dings­ka­na­ler­ne er der sti­er, som blev an­lagt, for at man kun­ne kom­me til ka­na­len og ved­li­ge­hol­de den – men som de sid­ste godt 40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.