Ma­deira for tre tem­pe­ra­men­ter

BT - - REJSER -

år og­så er ble­vet brugt af turi­ster som van­dre­sti­er.

Og det er ik­ke uden grund, at le­va­da­er­ne er po­pu­læ­re: dels går man i na­tur, man ik­ke kun­ne væ­re kom­met til, hvis ik­ke le­va­da­en var an­lagt li­ge der, dels kan al­le væ­re med – le­va­da­er­ne og der­med stien ved si­den af dem er an­lagt næ­sten van­dret for at und­gå ero­sion, så man skal ik­ke ud på en van­dring med man­ge stig­nin­ger. Der fin­des dog for­skel­li­ge svær­heds­gra­der, nog­le le­va­da­er går gen­nem lavlof­te­de tun­ne­ler el­ler langs stej­le bjergsi­der med brat­te fald.

Vi ta­ger en tur i ka­te­go­ri­en let, Le­va­da do Nor­te, som snor sig langs høj­de­d­ra­ge­ne godt 500 me­ter over At­lan­ter­ha­vets over­fla­de. På tu­ren pas­se­rer vi små lands­byhu­se, kar­tof­fel­mar­ker, æb­le­træ­er og ba­nan­pal­mer, samt, i den ik­ke- be­byg­ge­de del af ru­ten, bl. a. euka­lyp­tu­stræ­er.

Det er nær­mest me­di­ta­tivt at gå her sam­men. Med den mil­de for­års­sol i an­sig­tet, med duf­ten af muld fra mar­ker­ne i næ­se­bo­re­ne, med ly­den af bræ­gen­de ge­der i ører­ne, med ud­sigt til ha­vet langt der­ne­de. Og i sel­skab med no- gen, man ken­der så godt, at vi kan væ­re tav­se sam­men.

Man kan gå langs en le­va­da selv, el­ler man kan boo­ke en gu­i­det tur – sidst­nævn­te in­klu­de­rer vi­den om de plan­ter, man pas­se­rer, samt of­te trans­fer til og fra start- og slut­punk­tet på tu­ren. Hvil­ket kan væ­re en for­del, da man­ge le­va­da­er star­ter og slut­ter på ste­der, man ik­ke umid­del­bart kan kom­me til med of­fent­lig trans­port.

In­fo: na­tu­re­me­e­tings. com Ma­deira har ik­ke ba­re le­va­da­er: øen har og­så ad­skil­li­ge » nor­ma­le « van­dre­ru­ter med alt fra grøn­ne da­le til gol­de vulkan­tin­der og med bå­de stig­nin­ger og fald i land­ska­bet un­der­vejs.

Fra fly­et ser vi van­dre­re på den al­le­ry­der­ste øst­li­ge spids af Ma­deira, hvor skræn­ter­ne ned mod ha­vet er stej­le, og den evi­ge vind fra nord gør, at her er goldt og uden træ­er.

Den tur – Ve­ra­da da Pon­ta de São Lou­ren­co – vil jeg ger-

Min fa­vo­rit

ne van­dre. Den er ik­ke vold­somt lang, fi­re ki­lo­me­ter fra P- plad­sen til et lil­le sten­hus om­gi­vet af pal­mer næ­sten på spid­sen af halvø­en, men nog­le ste­der er stien smal, skræn­ten stejl, vin­den nå­des­løs, og der er nog­le hund­re­de me­ter ned til det bru­sen­de hav.

Bå­de min sø­ster og mor er dog med på den, da jeg fo­re­slår, at vi ta­ger tu­ren.

Vi går lang­somt op ad de for­holds­vis stej­le sti­er – nog­le er så stej­le, at der er an­lagt trap­pe­trin – og ned ad dem. Hol­der de nød­ven­di­ge pau­ser og ta­ger bil­le­der af det rå land­skab, især li­ge der, hvor tan­gen er så smal, at man bå­de kan se ha­vet nord og syd for vulka­nø­en.

Vi stop­per ik­ke ved sten­hu­set men fort­sæt­ter ad tu­rens su­verænt mest stej­le sti mod top­pen knapt 150 høj­de­me­ter læn­ge­re op­pe. Vel op­pe har man en fa­bel­ag­tig ud­sigt over ha­vet, luft­hav­nen og de far­ve­ri­ge vulkan- klip­per.

Min sø­ster er ty­pen med fle­re hø­je hæ­le end van­dre­støv­ler i sin gar­dero­be, og selv om hun ger­ne vil ud i na­tu­ren, skal det ik­ke væ­re for hårdt. og so­len skal skin­ne. På den­ne tur har hun dog lø- be­sko og en varm jak­ke på, og hun brok­ker sig ik­ke over den kol­de vind el­ler de stej­le stig­nin­ger.

Min mor er me­get be­gej­stret for ud­sig­ten, og selv om det fy­sisk er en hård tur for hen­de, var hun me­get glad for, at hun tog med.

In­fo: Selv om Ma­deira er ku­pe­ret, så man skal væ­re for­tro­lig med at kø­re i de la­ve gear, er det nemt at le­je en bil og selv kø­re på op­da­gel­se på øen.

De fle­ste ste­der er ve­je­ne nok smal­le og bak­ke­de, men de er i god stand, og bli­ver det for me­get bjerg­kør­sel, kan man al­tid fin­de vej til mo­tor­vej­en, der skæ­rer sig gen­nem det me­ste af øen og er bred og fin at kø­re på.

Ma­deira er godt og vel halvan­den gan­ge Born­holms stør­rel­se, så med­min­dre man har pla­ner om at bru­ge man­ge ti­mer væk fra bi­len på ek­sem­pel­vis van­dre­tu­re, kan man på et par da­ge el­ler tre nå at se det me­ste af øen.

Se me­re om ru­ten og for­slag til an­dre van­dre­tu­re på wal­k­me­gu­i­de. com

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.