5 ak­ti­vi­te­ter fo

BT - - REJSER -

HI­STO­RIE Hvad: Jü­di­s­che Denk­mal Ber­lin Hvor: Cora- Ber­li­ner- Straße 1 Hvor me­get: Gra­tis uden­dørs monu­ment In­fo: stiftung- denk­mal. de/ en/ me­mo­ri­als/ the- me­mo­ri­al- to- themur­de­red- jews- of- eu­ro­pe. html

fyld og der­ef­ter, om ens cho­ko­la­de­fir­kant skal væ­re la­vet af mørk el­ler lys cho­ko­la­de.

Den­ne skri­bents tre- åri­ge cho­ko­la­de- kre­a­tør valg­te ef­ter om­hyg­ge­lig over­vej­el­se vingum­mi, Smar­ties og la­krids­styk­ker i mørk cho­ko­la­de ( en for­bløf­fen­de vel­lyk­ket kom­bi­na­tion).

He­le af­fæ­ren ta­ger ca. 45 mi­nut­ter, fra man sam­men med en cho­ko­la­de­ma­ger har la­vet sin per­son­li­ge Rit­ter Sport, til den er stiv­net og klar til spis­ning.

Det kan væ­re lang tid for et cho­ko­la­deg­lad barn, men mens cho­ko­la­den kø­ler, kan man gå en tur og se, hvor cho­ko­la­den kom­mer fra. I det­te til­fæl­de er det en øjenåb­ner for den lil­le cho­ko­man, at det he­le star­ter med en bøn­ne i Mel­le­ma­me­ri­ka.

Bu­tik­ken fri­ster med langt fle­re va­ri­an­ter og stør­rel­ser af Rit­ter Sport, end vi er vant til fra dan­ske tank­sta­tio­ner. Men det er bygselv- mu­lig­he­den, der ry­ger ind på da­gens top tre over bør­ne­ven­li­ge op­le­vel­ser i Ber­lin.

Min­des­mær­ket for de cir­ka seks mil­li­o­ner jø­der, der dø­de un­der Ho­lo­caust i Eu­ro­pa, er må­ske ik­ke det før­ste sted, man over­ve­jer at ta­ge si­ne børn med til. Men ( og­så) børn bli­ver in­stink­tivt fa­sci­ne­ret af de 2.711 be­ton­klod­ser af va­ri­e­ren­de høj­de, som dæk­ker et are­al på cir­ka 19.000 m2.

Or­dens­reg­le­men­ter læg­ger en dæm­per på ly­sten til at krav­le op og sprin­ge fra klods til klods, da man kun må sid­de og ik­ke stå på klod­ser­ne. Løb og larm fra­be­des og­så, men vag­ter­ne er ud­sty­ret med en ef­ter ty­ske for­hold ud­vi­det for­stå­el­se for børn og de­res spon­ta­ne ad­færd.

Men selv om man ik­ke må lø­be og lar­me, går un­ger­ne på op­da­gel­se og le­ger gem­me­leg mel­lem de uen­de­li­ge ræk­ker af be­ton­klod­ser. Sam­ti­dig er den syv- åri­ge enormt fa­sci­ne­ret af hi­sto­ri­en om Hit­ler og det, han gjor­de, og min­des­mær­ket er en op­lagt mu­lig­hed for den før­ste ba­si­sind­fø­ring i An­den Ver­denskrig og dens man­ge skyg­ge­si­der.

På den må­de kan man sag­tens bru­ge en fa­sci­ne­ren­de ti­me el­ler to her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.