SID­STE­PLADS

Ton’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ste di­rek­te kon­kur­rent, team­kam­me­ra­ten Jen­son But­ton. Men det skyld­tes først og frem­mest den skrø­be­li­ge Hon­da- mo­tor.

» I mit an­det kva­li­fi ka­tions­for­søg hav­de jeg et el­ler an­det pro­blem med mo­to­ren, der ko­ste­de he­ste­kræft er. Det be­tød ik­ke så me­get i for­hold til de an­dre – jeg var næp­pe kom­met vi­de­re til Q2 i al­le til­fæl­de. Det var mig og Jen­son der slo­ges, og jeg er ret sik­ker på, at jeg hav­de væ­ret hur­ti­ge­re end ham, hvis jeg ik­ke hav­de få­et pro­ble­mer. Det hav­de selv­føl­ge­lig set godt ud, men det be­ty­der ik­ke så me­get. In­ter­nt i tea­met ved de godt, hvor­dan det ser ud, « for­kla­re­de Magnus­sen.

Hans for­vent­nin­ger til lø­bet, der blev kørt tid­ligt i mor­ges dansk tid, er be­sked­ne.

En ud­for­dring

» Det bli­ver en slags test, « si­ger han.

» Vi har slet ik­ke fo­kus på at sco­re po­int – det dre­jer sig om at læ­re no­get. Vi har jo ik­ke kørt en løbs­di­stan­ce med bi­len end­nu. Der­for ved jeg slet ved ik­ke, hvad jeg går ind til, så det bli­ver en ud­for­dring. Der er selv­føl­ge­lig en chan­ce for at gen­nem­fø­re - men jeg vil ik­ke ud­ta­le mig om, hvor­vidt det er mu­ligt el­ler ej. Vi har ik­ke de sto­re for­vent­nin­ger… «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.