Møgsag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MENS KE­VIN MAGNUS­SEN kæm­per med McLa­renHon­da­en, kæm­per et af For­mel 1- fel­tets æld­ste team for over­le­vel­se. Sau­ber, der har væ­ret med i For­mel 1 si­den 1993 ( kun Fer­ra­ri, McLa­ren og Wil­li­ams har me­re For­mel 1- er­fa­ring) har he­le we­e­ken­den haft me­re travlt i Mel­bour­nes ret­sin­stan­ser end på ba­nen i Al­bert Park.

Det er tea­mets 2014- re­ser­ve­kø­rer, Giedo van der Gar­de, der har he­vet Sau­ber i ret­ten. Hol­læn­de­ren un­der­skrev i ju­ni sid­ste år en 2015- kon­trakt med Sau­ber, der hav­de, hvad der lig­ne­de en for­nuft ig plan for frem­ti­den: Van der Gar­de – og hans sponsor- mil­li­o­ner – som den ene 2015- kø­rer og Ju­les Bi­an­chi som den an­den. Fransk­man­den, som var Fer­ra­ris ju­ni­o­r­kø­rer, hav­de i et par år kørt for det lil­le Marus­sia- team, og skul­le hos Sau­ber be­stå sin For­mel 1- ek­sa­men, in­den han ryk­ke­de op til en plads hos ’ Den Stej­len­de Hin­gst’ i 2016 el­ler 17. Sau­ber, der i man­ge år har kørt med Fer­ra­ri- mo­to­rer, har før ud­lært frem­ti­di­ge Fer­ra­ri- kørere som for ek­sem­pel Fe­lipe Mas­sa. Det er et fi nt lil­le ar­ran­ge­ment, som beg­ge par­ter har væ­ret gla­de for: Fer­ra­ri får ud­lært de­res po­ten­ti­el­le kørere i sik­re ram­mer, og Sau­ber får en klæk­ke­lig ra­bat på de­res mo­to­rer. MEN 2015- PLA­NER­NE BLEV æn­dret på 42. om­gang af Ja­pans Grand Prix. Her cras­he­de Bi­an­chi, og han lig­ger sta­dig i ko­ma med al­vor­li­ge hjer­neska­der. Tra­ge­di­en på Suzuka- ba­nen be­tød, at bå­de Bi­an­chi og Fer­ra­ri- ra­bat­ten for­svandt for Sau­ber. Der­med hang 2015- bud­get­tet ik­ke sam­men, og Sau­ber blev ka­stet ud i en lik­vi­di­tetskri­se, der tru­e­de med at luk­ke tea­met.

Om­trent sam­ti­dig gik to an­dre team - Marus­sia og Ca­ter­ham - kon­kurs. Reg­len om ud­bud og eft er­spørgsel be­tød her­eft er, at pri­ser­ne på For­mel 1- sæ­der til 2015- sæ­so­nen steg til ua­ne­de høj­der. Marcus Eri­cs­son og Fe­lipe Nasr til­bød hver om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner for at kø­re for Sau­ber i 2015.

Det gav Sau­ber- le­del­sen et pro­blem: Nu hav­de man tre kørere til to bi­ler. Og kun med Eri­cs­sons og Nas­rs mil­li­o­ner kun­ne man gø­re sig håb om at over­le­ve. Der­for blev sven­ske­ren og bra­si­li­a­ne­ren an­non­ce­ret som kørere.

Van der Gar­de blev na­tur­lig­vis sur. Så sur, at han først hev Sau­ber i ret­ten i Schweiz, hvor han fi k be­kræft et, at han har en gyl­dig aft ale. Så tog han til Mel­bour­ne, hvor en lo­kal dom­mer i fl ere om­gan­ge un­der­stre­ge­de, at hol­læn­de­rens kon­trakt sik­re­de ham det ene Sau­ber­sæ­de i Au­stra­li­en og re­sten af året.

Sa­gen var så al­vor­lig, at be­slag­læg­gel­se af Sau­ber- bi­ler­ne og fængs­ling af Sau­ber- le­del­sen ind­til lør­dag var en re­el mu­lig­hed. Nat­ten til i går be­or­dre­de ret­ten i Mel­bour­ne par­ter­ne til at fi nde en løs­ning, og lør­dag mor­gen var van der Gar­de og Sau­ber i det mind­ste eni­ge om at væ­re ue­ni­ge: Hol­læn­de­ren drop­pe­de sa­gen - ’ af hen­syn til spor­ten’. Men kun for Au­stra­li­ens Grand Prix. I næ­ste uge kø­rer sa­gen vi­de­re – nu sand­syn­lig­vis for en dom­stol i Ku­a­la Lum­pur, hvor næ­ste af­de­ling af For­mel 1- VM af­vik­les om 14 da­ge. DET ER NA­TUR­LIG­VIS for­ka­ste­ligt, at Sau­ber bry­der en kon­trakt. Men hav­de de ik­ke gjort det, var tea­met luk­ket og 3- 400 men­ne­sker ka­stet ud i ar­bejds­løs­hed.

Det er og­så for­måls­løst, at van der Gar­de for­føl­ger sa­gen så ag­gres­sivt, for at kø­re for et For­mel 1- team er li­ge­som et parforhold: Hvis ik­ke beg­ge par­ter er indstil­let på, det skal kø­re, går det skævt.

Der­for er der kun ta­be­re i he­le den­ne ke­de­li­ge sag. Sau­ber er ud­stil­let som use­ri­ø­se - Van der Gar­de som en ure­a­li­stisk re­gel- ryt­ter.

Og he­le For­mel 1 som en sport, hvor den nu­væ­ren­de for­ret­nings­mo­del sim­pelt­hen ik­ke hæn­ger sam­men.

BT’S F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.