Bron­ze­kam­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pe­ter Sø­ren­sen er BTs Su­per­liga­eks­pert, som skri­ver i BT Spor­ten

hver søn­dag og man­dag.

NU VIN­DER FCM og­så, når hol­det er dår­ligt spil­len­de og hårdt pres­set som i Ran­ders for­le­den. FCM fi k po­int i Brønd­by mod et godt præ­ste­ren­de hold på en håb­løs ba­ne, og man har i egen hu­le ud­ra­de­ret OB og Es­b­jerg to x 3- 0.

FCMs nye må­l­mand har mat­chvin­der­red­nin­ger, og Pu­sic har le­ve­ret mål – som øn­sket. Og det har øjen­syn­ligt ik­ke be­ty­det no­get for har­moni­en i trup­pen – som fryg­tet. Det er mester­ligt! FCK bli­ver bed­re og bed­re, men hol­dets dår­li­ge sæ­son­start og FCMs uhyg­ge­li­ge sta­bi­li­tet vil bli­ve af­gø­ren­de for slut­pla­ce­rin­gen.

FCK sy­nes dog at væ­re li­ge så sik­ker på sølv som FCM på guld, eft er Ran­ders er gå­et re­sul­tat­mæs­sigt i stå oven på den el­lers så over­be­vi­sen­de præ­sta­tion mod FCN. RAN­DERS FC HAR vel egent­lig spil­let til­freds­stil­len­de. Det har væ­ret tæt­te kam­pe mod de bed­ste hold, hvor man li­ge så godt kun­ne ha­ve vun­det over bå­de FCM og AaB, og skul­le ha­ve vun­det klart mod Sil­ke­borg. Men fa­cit er, at alt er tabt si­den den me­get loven­de før­ste kamp i Farum. Li­ge­le­des er man ude af po­ka­len eft er den bit­re straff es­parks­kon­kur­ren­ce i Par­ken.

Alt er na­tur­lig­vis ik­ke tabt på gul­vet, men de to næ­ste kam­pe hed­der FCK ude og AaB hjem­me. Her er Ran­ders FC ik­ke fa­vo­rit.

FCK er skræm­men­de god igen, og AaB, der med en sejr i Ho­bro i mor­gen kan brin­ge sig a po­int på tred­je­plad­sen, har gen­fun­det the ’ win­ning spi­rit’.

Ran­ders FC kan sam­ti­dig en­ten græ­de el­ler glæ­de sig over, at hol­det har en re­van­che­mu­lig­hed mod al­le de hold, man har spil­let mod i de før­ste kam­pe – in­klu­si­ve næ­ste kamp mod FCK.

Men det er nu nok næp­pe en for­del for Ran­ders. AAB HAR OG­SÅ haft et tæt og hårdt pro­gram i den­ne før­ste må­ned med del­ta­gel­se i tre tur­ne­rin­ger. Hol­det har ik­ke de­sto min­dre for­må­et at vin­de al­le tre Su­per­liga­kam­pe, og kan alt­så hen­te Ran­ders FC på tred­je­plad­sen med en sejr i Ho­bro i mor­gen

aB var elen­dig i an­den halv­leg mod Es­b­jerg i po­kal­tur­ne­rin­gen, og det be­tød en unød­ven­dig po­kal- exit. Aal­bor­gen­ser­ne har og­så ud­spil­let de­res rol­le i Eu­ro­pa Le­ague eft er en ræk­ke svin­gen­de præ­sta­tio­ner, hvor de var go­de hjem­me, men alt for dår­li­ge ude.

Trup­pen syn­tes ik­ke mo­den til in­ter­na­tio­nalt ni­veau, især fo­re­kom de yn­gre spil­le­re ik­ke at væ­re stær­ke nok end­nu.

Men kam­pe­ne i Su­per­liga­en har imid­ler­tid de­mon­stre­ret, at det har mod­net bå­de hol­det og et par af de yn­gre spil­le­re. Kasper Pe­der­sen og Fre­de­rik Børsting har le­ve­ret på højt ni­veau i Su­per­liga­en og er pa­rat til fl ere kam­pe, som vil ud­vik­le dem yder­li­ge­re.

Ken­neth Emil Pe­der­sen er un- der­vur­de­ret, og re­elt en af de bed­ste for­svars­spil­le­re i li­ga­en til at spil­le frem ad ba­nen. Ras­mus Würtz, som vir­ke­de me­get slidt i de sid­ste kam­pe i eft er­å­ret, har få­et ny luft og er do­mi­ne­ren­de i ik­ke blot 60 men 93 mi­nut­ter, og Thomas Ene­vold­sen, der kan spil­le bå­de på kan­ter­ne og i an­gre­bet, har ad­skil­li­ge gan­ge vist sig at væ­re en kamp­af­gø­ren­de spil­ler, . som AaB skul­le ta­ge at for­læn­ge med hur­tigst mu­ligt.

AaB har så­le­des bå­de in­di­vi­du­elt og kol­lek­tivt over­ra­sket i Su­per­liga­en og er en stærk bron­ze­kan­di­dat , der nu kan kon­cen­tre­re sig om Su­per­liga­en ale­ne. JEG TROR IK­KE, vi har set det bed­ste fra AaB end­nu.

Det off en­si­ve spil, der sjæl­dent er set bed­re i Su­per­liga­en, som AaB le­ve­re­de i fj or, kom­mer hol­det nær­me­re og nær­me­re i takt med, at spil­ler­ne ud­vik­ler sig og kom­mer i bed­re form.

Her tæn­ker jeg pri­mært på Ni­co­lai Thomsen, der har un­der­præ­ste­ret, Kasper Ris­gaard, der har væ­ret syg, Ras­mus Jöns­son, der har væ­ret lang­tids­ska­det og Fre­de­rik Børsting, der vil bli­ve bed­re for hver kamp. Li­ge­som Pa­tri­ck Kristensen, hvis be­tyd­ning er stærkt un­der­vur­de­ret, er ved at væ­re klar igen. Det­te be­ty­der sam­let set, at AaB er min­dre sår­bar over­for ska­der og ka­ran­tæ­ner, og net­op det er oft e af­gø­ren­de aspek­ter for jævn­byr­di­ge op­gø­rs ud­fald.

AaB har et øn­ske om at væ­re bold­be­sid­den­de, men det er hol­det p. t. ik­ke me­re end de fl este an­dre hold i li­ga­en. Sta­ti­stik­ken vi­ser og­så, at af den sam­le­de bold­be­sid­del­se er det pri­mært på egen halv­del, at bol­den er på eg­ne fød­der. Oft est stop­per­nes, og det er sjæl­dent far­ligt for mod­stan­der­ne, og kun et hold, OB, har bol­den min­dre på mod­stan­der­nes halv­del end AaB.

AaB ska­ber fær­re­st chan­cer af samt­li­ge hold i Su­per­liga­en, og til­la­der alt for man­ge af­slut­nin­ger mod eget mål, men hol­det er me­get ef­fek­tivt og har en fan­ta­stisk god må­l­mand.

Det er alt sam­men no­get, der kan og vil for­bed­res med ti­den, og der­for lover det godt for AaB, der og­så i den­ne sæ­son kan væ­re over­ra­sken­de me­dal­je­vin­der, selv om me­tal­let vil vær­re det mindst æd­le. Men vig­tigst – vil AaB spil­le med i eu­ro­pæ­isk fod­bold igen næ­ste år, hvor hol­det med sik­ker­hed vil væ­re væ­sent­ligt bed­re og ha­ve end­nu bed­re chan­cer for at gi­ve go­de op­le­vel­ser på den nord­jy­ske are­na og spil­le po­int hjem til Dan­mark. I BUN­DEN SKAL FC Vestsjæl­land til at ta­ge sig selv i nak­ken. Hol­det spil­ler langt un­der det ni­veau, man rent fak­tisk har spil­ler­ne til. Kan hol­det le­ve op til sit ni­veau , er der sta­dig håb!

FCV skal jo sam­ti­dig hå­be på, at en­ten Es­b­jerg el­ler OB stiv­ner. Men det er hel­ler ik­ke utæn­ke­ligt.

Es­b­jerg har ik­ke spil­let godt bort­set fra an­den halv­leg mod AaB i po­kal­tur­ne­rin­gen og er mar­kant de­ci­me­ret i for­hold til eft er­å­ret. Hol­dets tre bed­ste spil­le­re er solgt, og Fal­lah er eft er si­gen­de på vej til Ro­sen­borg.

OB har få­et man­ge po­int den se­ne­ste tid, men man­ge af dem har hol­det be­stemt ik­ke væ­ret uhel­dig med at få.

Så for Vestsjæl­land er lø­bet end­nu ik­ke kørt, men det for­ud­sæt­ter, at hol­det fi nder frem til en for­mel og et ni­veau, der mat­cher den kva­li­tet, som spil­ler­trup­pens nav­ne fak­tisk vid­ner om.

Og det skal væ­re pron­to!

AaB har over­ra­sket po­si­tivt i Su­per­liga­en i for­å­ret og er en stærk kan­di­dat til bron­ze­me­dalj­en. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.