KIF kæm­pe­de sig til­ba­ge

Trods en for­fær­de­lig start i Za­greb le­ver hå­bet om avan­ce­ment til kvart­fi­na­len i Cham­pions Le­ague for KIF Kol­ding Kø­ben­havn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HEK­SE­KE­DEL Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

KIF Kol­ding Kø­ben­havn fik på en fin slut­spurt sik­ret sig et jævnt ud­gangs­punkt til re­tur­kam­pen i 1/ 8- fi­na­len mod RK Za­greb i Cham­pions Le­ague. Men det kun­ne sag­tens væ­re endt vær­re for dan­sker­ne, der be­gynd­te op­gø­ret sløvt og tab­te 22- 17 i en af de vær­ste hek­se­ked­ler på den eu­ro­pæ­i­ske hånd­bolds­ce­ne.

Det er en af de svæ­re­ste ude­ba­ner, som RK Za­greb by­der si­ne mod­stan­de­re på. PSG med Mikkel Han­sen og THW Ki­el har beg­ge tabt til RK Za­greb, så der bør næp­pe væ­re no­gen und­skyld­nin­ger for ik­ke at ha­ve væ­ret for­be­redt på mø­det med de man­gedob­bel­te me­stre fra Kro­a­tien.

Al­li­ge­vel vir­ke­de det ik­ke til, at KIF Kol­ding Kø­ben­havn over­ho­ve­det var til ste­de på ba­nen i kam­pens ind­led­ning. An­grebs­spil­let hal­te­de ge­val­digt, og RK Za­greb brag­te sig for­an 11- 2 for øj­ne­ne af gæ­ster­ne, der vir­ke­de på­vir­ke­de – må­ske af de fa­na­ti­ske kro­a­ti­ske fans.

Ud­skift­nin­ger hjalp ik­ke

Træ­ner Aron Kri­stjans­son prø­ve­de ihær­digt at æn­dre på sla­gets gang ved først at skif­te Bo Spel­ler­berg ud. Må­l­mand Kasper Hvidt blev og­så bæn- ket til for­del for Marcus Cle­ver­ly, men det på­vir­ke­de ik­ke ude­hol­dets spil sær­lig me­get.

I an­den halv­leg kom Kasper Hvidt til­ba­ge i må­let, og det hjalp ge­val­digt. Med fle­re sto­re red­nin­ger holdt han hjem­me­hol­det fra scor­in­ger, men desvær­re fik KIF Kol­ding Kø­ben­havn ik­ke selv gang i an­grebs­spil­let i sam­me pe­ri­o­de.

Za­greb trak igen fra til 2011, men en fin slut­spurt fra dan­sker­ne sik­re­de et trods alt ac­cep­ta­belt ud­gangs­punkt med tan­ke på, hvor­dan det kun­ne væ­re gå­et for KIF Kol­ding Kø­ben­havn.

Vig­tig ero­bring

Lars Jør­gen­sen ero­bre­de bol­den i hjem­me­hol­dets sid­ste an­greb, spil­le­de den hur­tigt vi­de­re til Bo Spel­ler­berg, der med sit vel­kend­te over­blik send­te den ud på fløj­en til Magnus Lan­din Ja­cob­sen, der sik­kert skød bol­den i mål via gul­vet og sik­re­de KIF Kol­ding Kø­ben­havn to mål i træk in­den sid­ste fløjt.

Trods en ma­re­ridts­start på før­ste kamp har KIF Kol­ding Kø­ben­havn sta­dig en re­a­li­stisk mu­lig­hed for vi­de­re avan­ce­ment til kvart­fi­na­len, men det bli­ver svært næ­ste søn­dag i Brønd­by, når RK Za­greb rej­ser til Dan­mark for at spil­le re­tu­ro­p­gø­ret.

Las­se An­der­s­son, KIF, sli­der sig for­bi Za­grebs Zlat­ko Hor­vat.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.