DEN AME­RI­KA

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har ta­get ame­ri­ka­ner­ne til sig – om omvendt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VER­DENS­BOR­GER Jo­han Lyng­holm- Bjer­ge jo­hp@ spor­ten. dk

Eft er tur­ne­rin­ger i Au­stra­li­en, Mel­le­mø­sten og sej­ren i Ma­lay­sia er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hjem­me.

Ik­ke i Dan­mark, men i Guds eget land, USA.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, som selv er en tro­en­de kri­sten og oft e ses på ba­nen med sin af­dø­de far­mors kors- hals­smyk­ke, har adop­te­ret den ame­ri­kan­ske kul­tur og er gå­et di­rek­te ind i hjer­ter­ne på be­folk­nin­gen i det enor­me land. Med hen­des op­træ­den i det iko­ni­ske magasin Sports Il­lu­stra­ted Swimsu­it Edi­tion som det se­ne­ste kla­re be­vis på hen­des gen­nem­slags­kraft i USA.

Der­for er det og­så en Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på hjem­me­ba­ne, som i aft es ( spil­let eft er de­ad­li­ne, red.) ind­led­te jag­ten på

en ny tri­umf i den tur­ne­ring, hvor hun hi­sto­risk har be­fun­det sig godt, og som hun frem­hæ­ver som en af si­ne fa­vo­rit­ter. I 2011 vandt hun In­di­an Wells, mens hun i 2010 og 2013 nå­e­de he­le vej­en til fi na­len.

Til­pas i USA

Ik­ke til­fæl­digt, for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og USA er tæt på det per­fek­te match.

» Hun har al­tid væ­ret ut­ro­lig glad for USA. Der fø­ler hun sig godt til­pas, og hun har ut­ro­lig man­ge ame­ri­kan­ske fans. Det er et land, hun rig­tig godt kan li­de, og som hun el­sker at spil­le i og har haft go­de op­le­vel­ser i. Ge­ne­relt tror jeg ba­re, hun rig­tig godt kan li­de ame­ri­ka­ner­ne, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is dan­ske rå­d­gi­ver, Mikkel Nielsen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i NSG Cli­ent Ma­na­ge­ment.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is fa­sci­na­tion af USA er vel­kendt. Igen og igen har hun talt om, hvor­dan hun fø­ler sig hjem­me, når hun spil­ler i USA, hvor hun da og­så ejer fl ere sto­re ejendomme.

I New York er hun in­de­ha­ver af to fas­hio­nab­le lej­lig­he­der i sam­me kom­pleks på Man­hat­tans eft er­trag­te­de Uni­on Squa­re i cen­trum. De blev i 2011 er­hver­vet for en pris på om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner. Og på den eks­klu­si­ve ø, Fis­her Island, ved Mi­a­mi, in­ve­ste­re­de hun i som­mer i en pent­hou­se­lej­lig­hed med ud­sigt over ha­vet. Pris: 10 mil­li­o­ner kro­ner.

Det be­løb er pe­a­nuts i for­hold til Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is for­mue, der i takt med ten­nis­dron­nin­gens vok­sen­de mar­keds­vær­di er eks­plo­de­ret. I sær­de­les­hed tak­ket væ­re en ek­strem po­pu­la­ri­tet på det ame­ri­kan­ske mar­ked, der for ny­lig blev boo­stet af en ræk­ke bil­le­der af en let­på­klædt Ca­ro- li­ne Woz­ni­a­cki. Godt hjul­pet på vej af hen­des ame­ri­kan­ske agent, Jo­hn To­bi­as.

Enorm eks­po­ne­ring

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is op­træ­den som strand­sild i Sports Il­lu­stra­ted Swim Su­it Edi­tion gik i fe­bru­ar ver­den rundt. Po­se­ren­de i biki­ni har hun væ­ret blik­fang for to- tre mil­li­ar­der læ­se­re i det mest læ­ste en­kelt­ma­ga­sin i ver­den. Det er svært at over­vur­de­re den mar­keds­vær­di, det har, me­ner Mikkel Nis­sen.

» Med den vold­som­me op­mærk­som­hed, der er på den­ne ud­ga­ve af ma­ga­si­net, sær­ligt på det ame­ri­kan­ske mar­ked, gi­ver det en kæm­pe eks­po­ne­ring. Det er klart, at det er en må­de, man kan bli­ve et ’ hou­se­hold na­me’ og bli­ve kendt langt ud over ten­niskred­se. «

» Jeg tror ik­ke, hun bran­ding­mæs­sigt har væ­ret stør­re, end hun er li­ge nu. Hun er et end­nu stør­re navn li­ge nu, end hun var, da hun lå num­mer et i ver­den, « vur­de­rer Mikkel Nis­sen.

Den dan­ske gol­f­stjer­ne Thor­b­jørn Ole­sen spil­le­de sid­ste år på den ame­ri­kan­ske PGA Tour. Han har et godt og ven­ska­be­ligt for­hold til Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, hvis po­pu­la­ri­tet han har set vok­se på det ame­ri­kan­ske kon­ti­nent.

» Hun er rig­tig stor i USA. Hun har gjort det godt i US Open, og hun har væ­ret num­mer et i ver­den. I USA er det så­dan, at har man væ­ret num­mer et i ver­den, næ­sten li­ge me­get i hvil­ken sport, så læg­ger de mær­ke til det i USA. Hun er et kæm­pe navn, « si­ger den næ­sten jæv­nal­dren­de ven til Woz­ni­a­cki.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er sel­vud­nævnt ver­dens­bor­ger. Det har hun tid­li­ge­re slå­et fast. Og chan­cen for at se ten­ni­spi­gen slå sig ned i Dan­mark eft er kar­ri­e­ren vir­ker da hel­ler ik­ke sær­lig sand­syn­lig.

» Dan­mark vil al­tid væ­re et spe­ci­elt sted for mig, for­di det er der, jeg er født og vok­set op. Men sam­ti­dig er der mas­ser af ste­der i ver­den, hvor jeg godt kun­ne se mig selv slå mig ned, og li­ge nu har jeg jo min ba­se i Mo­na­co, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for lidt over halvan­det år si­den til Ek­stra Bla­det.

En bid af Woz­ni­a­cki- ka­gen

Et af de ste­der kun­ne me­get vel væ­re USA, hvor den ame­ri­kan­ske til­knyt­ning og­så uden for ten­nis­linjer­ne ser ud til at væ­re styr­ket. Eft er fi na­le­ne­der­la­get i US Open i eft er­å­ret trak hun over­skrift er, da hun to­ne­de frem si­de om si­de med det

iko­ni­ske mo­de­ma­ga­sin Vogu­es be­røm­te re­dak­tør, An­na W Sidst­nævn­te sør­ge­de for en ny dansk og så var Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki plud­sel hår­model for et af de stør­ste mo­dem i ver­den. End­nu en ga­ve for hen­des man­ge sponso­rer, der be­ta­ler sto­re mil­li­ons­um­mer for at få en bid af Woz­ni­a­cki- ka­gen, men som og­så får så me­get igen. Den Twit­terg­la­de pi­ge de­ler fl it­tigt ud af sig selv på de so­ci­a­le me­di­er.

» Hun har et ut­ro­ligt godt blik for for­ret­ning. Hun er en me­get in­tel­li­gent pi­ge. Hun ser me­get lyst på tin­ge­ne og ser mu­lig­he­der frem for be­græns­nin­ger, « for­tæl­ler rå­d­gi­ver Mikkel Nis­sen.

Og så er der selv­føl­ge­lig lin­ket det ame­ri­kan­ske NFL- brød Ry­an K ri­gan på knap to me­ter og 120 ki­lo ved­va­ren­de for­bin­del­se, der for læn få­et al­ver­dens me­di­er til at spe­kul ny kær­lig­heds­hi­sto­rie med Ca­ro­lin ni­a­cki i cen­trum.

Først duk­ke­de de to op sam­men gø­ren­heds­ar­ran­ge­ment i de­cem­be blev de set for­la­de en NFL- kamp s og se­ne­st tea­me­de de op i for­bin­de lan­ce­rin­gen af Woz­ni­a­ck­is biki­nib Sports Il­lu­stra­ted.

Jo, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har m grun­de til at glæ­de sig over at væ­re ’ h i USA igen.

Eft er det se­ne­ste op­hold i Asi­en e ment­lig godt at ven­de hjem til en god

Fo­to: AFP, Reu­ters og EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.