JAG­TEN PÅ OPR

Sport­s­chef i AGF, Jens An­der­s­son, kom­mer med sit bud på, hvor­for AGF ryk­ker op i Su­per­liga­en igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen

FORÅRSKÅD Selv­om der li­ge nu er seks po­int op til Lyng­by på an­den­plad­sen, så er mål­sæt­nin­gen klar hos AGFs sport­s­chef, Jens An­der­s­son. Hol­det skal ryk­ke op, og han kan nemt sva­re på, hvor­for de gør det.

» Mål­sæt­nin­gen er op­ryk­ning. Vi slut­te­de stærkt i ef­ter­å­ret, og pau­sen har væ­ret rig­tig god. Kan vi hol­de det hø­je ni­veau, så går vi et lyst for­år i mø­de, « si­ger sport­s­che­fen.

Før­ste slag i kam­pen for op­ryk­ning star­ter i ef­ter­mid­dag på ude­ba­ne mod mid­ter­hol­det AB. Jens An­der­s­son tror på sej­ren, for selv­om vin­ter­pau­sen har væ­ret lang, har han set sit hold ud­nyt­te ti­den til at ud­vik­le sig. Og det er net­op her, man fin­der år­sa­gen til tro­en på et lyst for­år.

» Vi lig­ner me­re et hold, end vi gjor­de i ef­ter­å­ret, og spil­ler­ne har få­et stør­re for­stå­el­se for må­den, vi spil­ler på, « fast­slår Jens An­der­s­son.

Byg­get på

AGF gik til vin­ter­pau­se med fi­re sej­re i træk og fort­sat­te med at træ­ne i de­cem­ber. Fra de­cem­ber til nu har Jens An- der­s­son kon­stant set sit hold byg­ge på.

» Vi fort­sat­te træ­nin­gen i de­cem­ber. Vi har haft mas­ser af mu­lig­hed for at ar­bej­de på det fy­si­ske og tak­ti­ske, og få har væ­ret ska­det. Så vi ser bed­re ud end før års­skif­tet, « si­ger han.

AGF er gå­et et stil­le trans­fer­vin­due igen­nem, hvor Mor­ten Nord­s­trand er kom­met til, mens Da­ni­el A. Pe­der­sen kom­mer til som­mer. Spørgs­må­let er, om det er nok for et hold, der er pres­set til at ryk­ke op?

SØN­DAG 15. MARTS 2015

Ind­kø­bet af Mor­ten Nord­s­trand ( tv.) er en af grun­de­ne til at AGFs sport­s­chef Jens An­der­s­son ( th.) tror på op­ryk­ning til klub­ben fra Fre­densvang. Fo­to: Axel Schütt

ni­tr@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.