Fuglsang tæt på po­di­et

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KON­GE­E­TA­PE Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk Fo­to: AFP

Jakob Fuglsang ( Asta­na) hev en fjer­de­plads hjem ved kon­ge­e­ta­pen i Pa­risNi­ce, da Lotto- Sou­dals To­ny Gal­l­o­pin sej­re­de og kom i gult.

Jakob Fuglsang var med i en fem mand stor for­føl­ger­grup­pe ved fi­na­len i sjet­te eta­pe af Pa­ris- Ni­ce. Dan­ske­ren kun­ne dog ik­ke hen­te To­ny Gal­l­o­pin, som kør­te ale­ne i mål med et for­spring på 32 se­kun­der. Han fø­rer nu klas­se­men­tet med 36 se­kun­der til Ri­chie Po­r­te ( Sky).

Før eta­pen før­te Mi­chal Kwi­at­kowski ( Qui­ck- Step) for­an Ri­chie Po­r­te, men sidst­nævvn­te styr­te­de på da­gens eta­pe, mens Kwi­at­kowski hav­de pro­ble­mer med at føl­ge med de for­re­ste. Det brin­ger Jakob Fuglsang no­get tæt­te­re på po­di­et før lø­bets sid­ste eta­pe i dag, hvor der ven­ter en bjer­gen­kelt­start.

Dan­ske­ren har kun et og to se­kun­der op til hen­holds­vis Kwi­at­kowski på tred­je­plad­sen og Po­r­te på an­den­plad­sen. Fuglsang var imid­ler­tid ik­ke helt glad for at hen­te se­kun­der på bag­grund af an­dre ryt­te­res styrt.

» Jeg er godt til­freds eta­pen, men har det ik­ke så godt med at ta­ge tid på folk, der styr­ter. I for­hold til klas­se­men­tet ser det helt klart bed­re ud, men nu må vi se, hvor man­ge kræf­ter der er. Bjer­gen­kelt­star­ten er ok. En flad eta­pe hav­de nok væ­ret bed­re, men umid­del­bart tror jeg ik­ke, det er så dumt, « sag­de han til TV2 Sport.

Ud­over Fuglsangs flot­te præ­sta­tion var en an­den dan­sker og­så helt med frem­me på gårs­da­gens hår­de eta­pe. Tin­koff- Saxos Mi­cha­el Val­gren sad med i et ud­brud i en stor del af lø­bet, og dan­ske­ren kom ind på en flot sjet­te­plads i en grup­pe, der lå li­ge ef­ter Fuglsang. Fak­tisk kør­te Val­gren så stærkt, at hans cy­kel ef­ter­føl­gen­de skul­le tjek­kes af UCI.

Jakob Fuglsang ( tv.) er fly­ven­de i Pa­ris- Ni­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.