’ Bar­ce­lo­na skal be­sej­res’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Jesper Jensen

I mit før­ste hal­ve år i klub­ben er det gå­et for­ry­gen­de. Men jeg vil godt ha­ve, at eu­fori­en læg­ger sig, in­den vi ta­ler frem­tid

Det er en stor op­ga­ve, der ven­ter Aal­borg Hånd­bold i da­gens Cham­pions Le­ague- ot­ten­de­dels­fi­na­le mod FC Bar­ce­lo­na.

Men selv­om spa­ni­er­ne stil­ler med ver­dens­klas­se­spil­le­re som Ni­ko­la Ka­ra­batic og Ki­ril La­za­rov, tror den nord­jy­ske klubs træ­ner, Jesper Jensen, på et godt re­sul­tat.

» Må­let er sejr. Men bort­set fra THW Ki­el kun­ne vi ik­ke ha­ve truk­ket et bed­re hold. Det er vel kun på må­l­vog­ter­plad­sen, at de ik­ke rå­der over en spil­ler, der til­hø­rer ver­dens top tre, « si­ger Jesper Jensen, der har vin­der­re­cep­ten klar:

» Først og frem­mest skal Ka­ra­batic stop­pes. Og det bli­ver svært. Han er dybt pro- fes­sio­nel og ta­ger al­drig en ar­bejds­mæs­sig fri­dag. Des­u­den skal vo­res kol­lek­tiv for­sø­ge at mat­che de­res in­di­vi­du­a­li­ster. Det er mu­ligt. Men det kræ­ver, at vi un­der­vejs ik­ke fal­der spil­le­mæs­sigt og men­talt ud. Gør vi det, straf­fer de os øje­blik­ke­ligt. «

Han blev før den­ne sæ­son hen­tet til Aal­borg som af­lø­ser for Ni­ko­laj Ja­cob­sen ef­ter at ha­ve træ­net Vej­en EHs kvin­der.

» Jeg fø­ler mig godt til­pas i Nord­jyl­land, Men før jeg even­tu­elt for­læn­ger mit op­hold her­op­pe, skal vi li­ge ha­ve igang­s­at næ­ste sæ­son. I mit før­ste hal­ve år i klub­ben er det gå­et for­ry­gen­de. Men jeg vil godt ha­ve, at eu­fori­en læg­ger sig, in­den vi ta­ler frem­tid, « si­ger Jesper Jensen, der og­så an­gi­ver geo­gra­fi­en som en hurd­le.

» Jeg har sta­dig bopæl i Es­b­jerg, og kø­rer på års­ba­sis rundt reg­net 90.000 ki­lo­me­ter. Min ko­ne og jeg har tre børn ( på 3, 6 og 8 år, red.). Så der er nok at se til der­hjem­me, « si­ger Jesper Jensen.

Vil ger­ne væ­re land­stræ­ner

Ind­til vi­de­re kan der ik­ke sæt­tes en fin­ger på de re­sul­ta­ter, som Aal­borg Hånd­bold un­der Jesper Jen­sens le­del­se har op­nå­et.

Ud­over Cham­pions Le­ague- suc­ce­sen er man klar til den dan­ske po­kal­tur­ne­rings ’ Fi­nal4’, li­ge­som man med sej­ren ons­dag af­ten over Ri­be/ Es­b­jerg sik­re­de sig an­den­plad­sen i her­re­liga­ens grundspil.

» Det er re­sul­ta­ter, der helt klart pe­ger i po­si­tiv ret­ning, « si­ger Jesper Jensen.

Ik­ke alt er dog gå­et helt, som han hav­de for­ven­tet.

I Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let sik­re­de Aal­borg Hånd­bold på hjem­me­ba­ne kun et en­kelt af de syv po­int, man ero­bre­de sam­men­lagt.

» Jeg tror, at vi er det før­ste hold no­gen­sin­de, der har spil­let os vi­de­re i tur­ne­rin­gen uden at ha­ve vun­det en hjem­me­kamp. Det er svært at fin­de en år­sag til det­te. Men for­kla­rin­gen kan væ­re, at vi har et hold be­stå­en­de af en ræk­ke un­ge, uprø­ve­de og bund­so­li­de nord­jy­der, der over­for et hjem­me­pu­bli­kum ik­ke la­der sig ri­ve med. Til gen­gæld la­der de sig ik­ke di­stra­he­re på ude­ba­ne, hvor de bru­ger den ind- ad­vend­te po­wer po­si­tivt. Det er helt klart no­get, vi fremad­ret­tet skal ar­bej­de med, « si­ger Jesper Jensen.

Han fyld­te 37 år i ok­to­ber og har iføl­ge eget ud­sagn 1520 år til­ba­ge i sig som top­træ­ner.

» Jeg tri­ves i job­bet. Uan­set om det er mænd el­ler kvin­der, jeg træ­ner. De fle­ste har en drøm om på et el­ler an­det tids­punkt at bli­ve land­stræ­ner. Det har jeg og­så. Men det er ik­ke så­dan, at jeg har la­vet en in­di­vi­du­el kar­ri­e­re­plan. Som træ­ner må man se, hvad der by­der sig, og så slå til, når der er no­get in­ter­es­sant, « si­ger Jesper Jensen.

Aal­borg Hånd­bold mød­te og­så FC Bar­ce­lo­na i Cham­pions Le­ague- ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne i fjor. Før­ste kamp på hjem­me­ba­ne blev tabt 22- 29, mens man tab­te kam­pen i den span­ske stor­by 20- 31.

Re­tur­kam­pen i det­te års tur­ne­ring spil­les søn­dag 22. marts.

Jesper Jensen og Aal­borg Hånd­bold skal op mod mæg­ti­ge Bar­ce­lo­na.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.