LET­TE­RE AT FJER­NE BØRN

Det skal væ­re let­te­re at bortadop­te­re børn ved tvang uden for­æl­dre­nes til­la­del­se

BT - - NYHEDER - Rik­ke Bjer­ge ri­jo@ bt. dk

BORTADOP­TION

Et nyt lov­for­slag gør det nem­me­re at bortadop­te­re børn ved tvang, selv om mor og far kæm­per imod. Men det bli­ver mødt med hård kri­tik, blot få uger in­den det skal ved­ta­ges, skri­ver Ber­ling­s­ke i dag.

Det, der brin­ger sin­de­ne i kog, er, at kom­mu­ner­ne med det nye lov­for­slag skal kun­ne tvangs­bortadop­te­re børn, hvis de kan ’ sand­syn­lig­gø­re’, at for­æl­dre­ne va­rigt ik­ke vil væ­re i stand til at ta­ge sig af de små.

Som det er i dag, skal kom­mu­ner­ne ik­ke ’ sand­syn­lig­gø- re’ men ’ godt­gø­re’, dvs. be­vi­se, at det er til­fæl­det.

Og det får en ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner til at kal­de re­ge­rin­gens plan for ’ grund­læg­gen­de uac­cep­ta­bel’.

Stø­de­n­de

» Det stø­de­n­de ved det­te for­slag er, at det er børn, det hand­ler om. Man kan ik­ke ba­re nø­jes med at ha­ve på for­nem­mel­sen, at for­æl­dre­ne ik­ke kan el­ler i frem­ti­den ik­ke vil bli­ve i stand til at ta­ge sig af de­res barn. Det bry­der med fun­da­men­tale rets­sik­ker­heds­prin­cip­per, « si­ger Ad­vo­kats­rå­dets sag­kyn­di­ge på om­rå­det Ma­ri­an­ne Bruun Jensen til Ber­ling­s­ke.

Det skal og­så, med det nye lov­for­slag, væ­re nem­me­re at bort­dadop­te­re helt små børn un­der et år uden for­æl­dre­nes til­la­del­se.

Og det er ’ stærkt pro­ble­ma­tisk’, ly­der det fra So­ci­al­pæ­da­go­ger­nes Lands­for­e­nings for­mand Ben­ny Andersen, selv om so­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) un­der­stre­ger over for Ber­ling­s­ke, at det kun skal ske i si­tu­a­tio­ner, hvor det er for bar­nets bed­ste.

Bak­ker op

Trods mod­stan­den fra en ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner bak­ker Red Bar­net for­sla­get op, selv om psy­ko­log Ku­no Sø­ren­sen med­gi­ver, at det kan væ­re svært at vur­de­re, om ’ ueg­ne­de’ for­æl­dre se­ne­re i li­vet kan drage om­sorg for de­res børn.

» Det er et valg, som lig­ger i det her lov­for­slag. At man gen­nem psy­ko­lo­gi­ske un­der­sø­gel­ser og den livs­fø­rel­se, for­æl­dre­ne hidtil har haft , kan sand­syn­lig­gø­re, at det al­drig bli­ver an­der­le­des. Et barn kan jo ik­ke ven­te i 15 år på, at for­æl­dre­ne ud­vik­ler sig og bli­ver klar til for­æl­drerol­len, « si­ger han. ADOP­TION lov­for­slag fra re­ge­rin­gen, der skal ved­ta­ges om få uger, gør det let­te­re at bortadop­te­re børn uden for­æl­dre­nes til­la­del­se.

Et

For­sla­get

be­ty der, at et barn kan bortadop­te­res, hvis det er ’ sand­syn­lig­gjort’ at for­æl­dre­ne nu og i frem­ti­den ik­ke vil kun­ne ta­ge sig af bar­net. Sam­ti­dig slet­ter man kra­vet om, at tvangs­bortadop­tion ik­ke kan ske, hvis man vur­de­rer, at en for­æl­der kan spil­le ’ en po­si­tiv rol­le’ for bar­net un­der samvær.

skal ske i ste­det for at la­de bar­net væ­re an­bragt hos ek­sem­pel­vis en ple­je­fa­mi­lie.

mod­sæt­ning til en an­brin­gel­se må bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre til bortadop­te­re­de børn som ud­gangs­punkt ik­ke ha­ve kon­takt med bar­net. De kan til gen­gæld få mu­lig­hed for at mod­ta­ge op­følg­nings­rap­por­ter om bar­net.

Bortadop­tio­nen

I

So­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) un­der­stre­ger over for Ber­ling­s­ke, at tvangs­fjer­nel­se kun skal ske i si­tu­a­tio­ner, hvor det er for bar­nets bed­ste.

Mo­del­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.