Bag om

BT - - NYHEDER -

I ok­to­ber gjor­de re­ge­rin­gen det klart, at man øn­ske­de, at det skul­le væ­re let­te­re at tvangs­bortadop­te­re fl ere af sam­fun­dets mest ud­sat­te børn. Lov­for­sla­get blev sendt i høring i novem­ber, frem­sat i ja­nu­ar og før­ste- be­hand­let i slut­nin­gen af fe­bru­ar.

Ber­ling­s­ke har be­slut­tet sig for at gå for­sla­get eft er i søm­me­ne, da det har gi­vet an­led­ning til en ræk­ke uaf­kla­re­de spørgs­mål. Sam­ti­dig rø­rer for­sla­get ved no­get af det mest cen­tra­le i dansk so­ci­al­po­li­tik – for­æl­dre­nes ret til at be­vi­se, at de kan væ­re for­æl­dre, og børns ret til en tryg op­vækst uden for hjem­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.