Ja, pen­ge­ne skal gå til tæn­der­ne

BT - - NYHEDER - JENS HU­STED

For­mand, Ven­stres Ung­dom

god idé at ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling for læ­ge­be­søg, så vi kan få ud­lig­net bru­ger­be­ta­lin­gen på læ­ge­be­søg og tand­læ­ge­be­søg. Hvis to per­so­ner kom­mer cyk­len­de og stø­der sam­men, og den ene smadrer tæn­der­ne, så er der fuld bru­ger­be­ta­ling for tand­s­ka­der­ne. Hvis den an­den sam­ti­dig brækker be­net, så er der gra­tis be­hand­ling. Det kan gø­res me­re ret­fær­digt ved at ind­fø­re en bru­ger­be­ta­ling på om­kring 100 kro­ner på læ­ge­be­søg og bru­ge

DET ER EN

pen­ge­ne på at sæn­ke pri­sen på at gå til tand­læ­ge. Det vil ik­ke ud­lig­ne det he­le, men det er i hvert fald en god start.

syg, så skal man gå til læ­gen, og det skal man selv­føl­ge­lig og­så gø­re, selv­om det ko­ster et min­dre be­løb. Jeg tror ik­ke, at en bru­ger­be­ta­ling på for ek­sem­pel 100 kro­ner vil hol­de folk væk fra læ­gen, hvis de er sy­ge. Jeg tror hel­ler ik­ke, at det vil be­ty­de, at sy­ge vil ven­te lidt læn­ge­re, in­den de går til læ­gen, og der­med vil det ik­ke øge ri­si­ko­en for, at syg­dom­me op­da­ges for sent.

HVIS MAN ER

så der er et mak­si­malt be­løb i kro­ner og øre, som man kan kom­me af med om året, og der­eft er skal det væ­re gra­tis. På den må­de kan vi und­gå, at der er nog­le, som ik­ke har råd til at gå til læ­gen. Man skal selv­føl­ge­lig og­så la­ve nog­le sær­li­ge reg­ler, så børn og kro­nisk sy­ge ik­ke kom­mer i klem­me. De præ­ci­se de­tal­jer i for­hold til, hvor­dan man gør det, er et spørgs­mål om tek­nik. Det vig­tig­ste er at få gjort op med den helt grund­læg­gen­de uret­fær­dig­hed ved, at tand­læ­ge­be­søg er me­get dy­re­re end læ­ge­be­søg.

SY­STE­MET SKAL IND­RET­TES,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.