Spræng­far­ligt læ­ge­ge­byr

ME­NER

BT - - NYHEDER -

Er vi ble­vet en na­tion af hy­po­kon­de­re, der jam­rer og kla­ger over selv den mind­ste lil­le smer­te i tåen? For der­eft er at spil­de læ­gens tid og mis­bru­ge sy­ste­met med gra­tis læge­kon­sul­ta­tion. Nog­le af os er ind­bildt sy­ge, me­ner en ræk­ke af Ven­stres fol­ke­tings­kan­di­da­ter. Der­for skal det ko­ste. 100 KRO­NER! DET skal væ­re pri­sen for et be­søg hos den prak­ti­se­ren­de læ­ge. Det me­ner Colette Brix, tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem og nu­væ­ren­de fol­ke­tings­kan­di­dat for Ven­stre i Kø­ben­havn. Som BT lør­dag kun­ne af­dæk­ke, så er hun en af de V- kan­di­da­ter, der har sva­ret på Al­tin­gets kan­di­dat­test, at de går ind for bru­ger­be­ta­ling. Hvis man ind­fø­rer et ge­byr for et be­søg hos læ­gen, vil det skræm­me ra­ske dan­ske­re fra at spil­de læ­ger­nes tid og sam­fun­dets pen­ge, si­ger Colette Brix. DEN­NE KLAS­SISK LI­BE­RA­LE hold­ning blev lyn­hur­tigt skudt ned af næst­for­mand Kri­sti­an Jensen. Selv om So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne uden tø­ven kon­klu­de­rer, at Colette Brix re­præ­sen­te­rer Ven­stres vir­ke­li­ge hen­sig­ter, så bli­ver det næp­pe til of­fi ci­el Ven­stre- po­li­tik i nær frem­tid. Der­til er em­net for spræng­far­ligt. En Vox­me­ter- må­ling for Ritzau vi­ste i går, at væl­ger­ne me­ner, at ’ sund­hed’ bli­ver val­gets vig­tig­ste em­ne. At ind­fø­re et min­dre ge­byr hos læ­gen får dog næp­pe vel­færds­sam­fun­det til at bry­de sam­men. Sve­ri­ge har gjort det. Men for Ven­stre er der me­re end et ge­byr på spil. Må­ske er det den be­røm­te de­tal­je, der kan for­vand­le sig til en djæ­vel. Frem­ma­net af rød blok, der hel­le­re end ger­ne ser Ven­stre ud­stil­let som sel­ve mod­sæt­nin­gen til vel­færds­sam­fun­dets tryg­hed. LÆ­GER­NES EGEN OR­GA­NI­SA­TION, PLO, med­gi­ver, at der gi­vet er pa­tien­ter, der bru­ger læ­gen for me­get. Pro­ble­met er, at nok vil et ge­byr få fær­re til at gå til læ­gen. Men man ved ik­ke, om det kun er de ind­bildt sy­ge, der bli­ver væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.