Nej, fl ere vil gå til læ­ge for sent

BT - - NYHEDER - JAKOB KJEL­L­BERG

Pro­fes­sor og pro­gram­le­der, KORA

be­ta­le for at gå til læ­gen, vil man­ge ven­te lidt læn­ge­re og se, om syg­dom­men går i sig selv, før de ta­ger til læ­gen. Det vil øge ri­si­ko­en for, at syg­dom­me op­da­ges for sent. Folk vil gå lidt sjæld­ne­re til læ­gen med al­le slags syg­dom­me, og­så de al­vor­li­ge, for man kan ik­ke al­tid selv vur­de­re, om man er al­vor­ligt syg. Hvis fær­re går til egen læ­ge i ti­de, kan det og­så øge an­tal­let af pa­tien­ter, som ta­ger på aku­t­mod­ta­gel­ser­ne, for­di de ik­ke fi k hjælp i ti­de.

HVIS MAN SKAL

væ­re no­gen sær­lig stor øko­no­misk ge­vinst ved at ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling, for jeg tror ik­ke, at læ­ger­ne sam­let set vil få fær­re kon­sul­ta­tio­ner. Læ­ger har en for­ret­ning at dri­ve, og hvis de plud­se­lig får hul­ler i ka­len­de­ren, så vil de væ­re til­bø­je­li­ge til at in­vi­te­re pa­tien­ter for­bi, som de nor­malt ba­re vil­le an­be­fa­le at ta­ge en pa­no­dil. På den må­de kan for­sla­get fak­tisk be­ty­de, at li­ge så man­ge går til læ­gen som nu, men fær­re går til læ­gen med det vig­ti­ge, og fl ere med det uvig­ti­ge.

DER VIL IK­KE

BRU­GER­BE­TA­LING VIL OG­SÅ

ram­me so­ci­alt skævt. Det kan man lø­se ved at la­ve et loft over, hvor me­get man hø­jest skal be­ta­le for at gå til læ­gen om året. Det vil hjæl­pe dem, der er me­get sy­ge, men det vil og­så be­ty­de, at man ik­ke spa­rer sær­lig man­ge pen­ge, for det er dem, der er me­get sy­ge, som går me­get til læ­ge. Der er nog­le, der mis­bru­ger læ­ge­sy­ste­met, men det er me­get svært at kom­me til livs, og at ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling er ik­ke en løs­ning på det pro­blem. Der­i­mod tror jeg, det vil hjæl­pe, hvis læ­ger­ne bli­ver bed­re til at for­tæl­le de­res pa­tien­ter, hvis de går til læ­gen med no­get, som ik­ke er vig­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.