BRU­GER­BE­TA­LING I SUND­HEDS­VÆ­SE­NET ’’

BT - - NYHEDER -

Skal man be­ta­le et be­ske­dent be­løb for at gå til sin fa­mi­li­e­læ­ge? Det har væ­ret et spørgs­mål i den po­li­ti­ske de­bat i åre­vis - ik­ke mindst i Ven­stre, hvor man­ge har fl ir­tet med tan­ken i fl ere om­gan­ge. I NOVEM­BER 2006 ud­gav VK- re­ge­rin­gen en de­bat­pje­ce på vej mod en kva­li­tets­re­form. Pje­cen be­skrev for­skel­li­ge di­lem­ma­er og rid­se­de bå­de fordele og ulem­per ved f. eks. bru­ger­be­ta­ling og så­kald­te til­køb­sy­del­ser op. I pje­cen står der bl. a.: ’ Skal man kun­ne kø­be sig til en ek­stra ydel­se fra det off ent­li­ge ( til­køb)? I dag kan man få til­skud til et høreapparat og – mod fuld egen­be­ta­ling – få et dy­re­re høreapparat.’ Der var og­så op­trykt en li­ste over helt gra­tis ser­vi­cey­del­ser. Øverst på den li­ste stod: ’ Be­søg hos prak­ti­se­ren­de læ­ge’. Og en li­ste over del­vist egen­be­tal­te ser­vi­cey­del­ser og ful­de til­køb. Vi tæn­ker nem­lig på dansk sund­hed som no­get, vi har fri, li­ge og gra­tis ad­gang til, men i re­a­li­te­ten er der en del bru­ger­be­ta­ling, f. eks. på tand­læ­ge­be­søg og me­di­cin.

Må­let med kva­li­tets­re­for­men var me­re kva­li­tet for pen­ge­ne i vel­færds­sam­fun­det. Man kun­ne og­så si­ge, at det off ent­li­ge skul­le kø­re læn­ge­re på li­te­ren. El­ler et an­det af de man­ge bil­le­der, der gen­nem ti­den er op­fun­det for at læg­ge et lag suk­ker rundt om vi­ta­min­pil­len. Eft er­spørgs­len på sund­hed er uen­de­lig, men det er pen­ge­ne ik­ke. Der­for skal hver ene­ste fem­kro­ne ven­des syv gan­ge, før man bru­ger den. I 2006 RE­VI­DE­RE­DE Ven­stre sit prin­cip­pro­gram. Den op­ga­ve var da­væ­ren­de næst­for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen sat i spid­sen for. I Løk­kes oplæg hed­der det i be­gyn­del­sen af af­snit­tet om sund­hed: ’ Et vel­fun­ge­ren­de sund­heds­væ­sen er vig­tigt for et godt liv. Der­for skal der væ­re fri, li­ge og gra­tis ad­gang til sund­hed­sy­del­ser.’ Men se­ne­re i af­snit­tet led par­ti­le­del­sen et ne­der­lag, da lands­mø­det stem­te om for­slag til ret­tel­ser, kom føl­gen­de for­mu­le­ring med ind: ’ Det skal dog væ­re mu­ligt at opkræ­ve en vis bru­ger­be­ta­ling i prak­sis­sek­to­ren.’ Det be­ty­der hos læ­gen. Da bru­ger­be­ta­lin­gen blev stemt ind i Ven­stres prin­cip­pro­gram, blev det of­fi ci­elt par­tiets po­li­tik - og­så selv om par­ti­le­del­sen si­den­hen har af­vist at gø­re brug af den mu­lig­hed i tal­ri­ge om­gan­ge.

I 2013 duk­ke­de spørgs­må­let op igen, da Ven­stres re­gions­rå­ds­for­mand i Syd­dan­mark Carl Holst men­te, at man godt kun­ne be­ta­le 75- 150 kr. for at gå til læ­gen, mod at det til gen­gæld blev bil­li­ge­re at gå til tand­læ­gen. Til det sag­de Løk­ke: » En an­den må­de at øge lig­he­den i sund­heds­sy­ste­met på vil væ­re at opkræ­ve bru­ger­be­ta­lin­gen an­der­le­des, og den dis­kus­sion er vi åb­ne over­for. « Der­med må man kon­klu­de­re, at selv­om det ik­ke li­ge nu er Ven­stres po­li­tik, så er det over­ve­jen­de sand­syn­ligt, at Ven­stre vil se på en om­for­de­ling af bru­ger­be­ta­lin­gen eft er et valg. Ik­ke øget bru­ger­be­ta­ling, men en om­for­de­ling af den, der alt­så al­le­re­de fi ndes, så man til­go­de­ser sva­ge­re grup­per bed­re. DEN IDÉ ER bå­de De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce åb­ne over­for. De Ra­di­ka­le har og­så tid­li­ge­re væ­ret åb­ne over for at om­for­de­le bru­ger­be­ta­lin­gen in­den for sund­heds­om­rå­det. Der er dog ue­nig­hed om, hvor­vidt be­ta­ling hos fa­mi­li­e­læ­gen er vej­en frem, men enig­hed om, at en om­for­de­ling skal gav­ne de sva­ge­ste.

Når spørgs­må­let sta­dig spø­ger, er det for­di, man for­søm­te mu­lig­he­den for at om­for­de­le bru­ger­be­ta­lin­gen, da man hav­de ta­get hul på dis­kus­sio­nen i 2006. Mo­det svig­te­de. Der­for får ’ de ri­ge’ sta­dig til­skud til tan­drens­ning, mens ’ de fat­ti­ge’ selv må be­ta­le dyr tand­be­hand­ling af pa­ra­den­to­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.