Sy­nes du, at det skal ko­ste 100 kr. at gå til læ­gen?

BT - - NYHEDER - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.18 AME­RI­KA­NI­SE­RING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.21 BE­TA­LER OVER SKAT­TEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.32 BE­TA­LING KAN KO­STE LIV På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.33 SÆNK SKAT­TEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.52

Nej

Hans Mad­sen

Heidi Irm­garn

Dan Saxtorph Bern­hard

Hen­rik Prang

Ja

11.001 stem­mer på bt. dk

IK­KE RÅD TIL SYG­DOM Tå­be­ligt for­slag! Der vil så væ­re men­ne­sker, som ik­ke har råd til at bli­ve sy­ge. El­ler ret­te­re sagt: ik­ke at bli­ve be­hand­let. Skam­me­ligt! I USA har de grum­me for­hold, så det de­ler be­folk­nin­gen i lav og høj. De kæm­per en kamp for at få det som os, og vi er på vej til ame­ri­kan­ske til­stan­de. Hvad tæn­ker I på?

Ce­ci­lie Sig­ne Christensen

Dan­mark er byg­get så­le­des op, at vi be­ta­ler en vis del i skat og der­ved kan gå til læ­ge, ska­destu­en m. m., uden det yder­li­ge­re skal ko­ste os no­get. Det kan da ik­ke væ­re rig­tigt, at det er os, som skal bø­de, for­di de ’ klo­ge’ ik­ke kan ad­mi­ni­stre­re pen­ge­ne. Det skal væ­re gra­tis at gå til læ­gen. Vi be­ta­ler skat, som går til den slags, og hvis det ik­ke er gra­tis at kom­me til læ­gen, så vil nog­le må­ske ud­sæt­te det, hvil­ket kan be­ty­de, at di­ag­no­ser vil bli­ve stil­let se­ne­re og der­ved kan ko­ste liv.

Så skal vi ba­re 5 pct. ned i skat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.