’ V HAR EN SKUM

Det me­ner sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup, der af­vi­ser Ven­stre- kan­di­da­ters øn­ske om be­ta­ling for læ­ge­be­søg

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

PEN­GE OG SUND­HED

’ Hvis man ræk­ker fan­den en lil­le­fin­ger, ta­ger han he­le hån­den’, ly­der et ord­s­prog. Og så­dan har sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) det med at åb­ne for de­bat­ten om at be­ta­le lidt for at gå til læ­gen for at få fle­re pen­ge til for ek­sem­pel tand­be­hand­ling.

» Jeg mistæn­ker Ven­stre for at ha­ve en skum­mel bag­tan­ke med at rej­se de­bat­ten om be­ta­ling for læ­ge­be­søg. Hvis vi først bli­ver væn­net til tan­ken om at kun­ne hand­le med den ene sund­hed­sy­del­se frem for den an­den, så ta­ger det ene for­slag hur­tigt det næ­ste. Der­for vil jeg hol­de lå­get til den de­bat tæt luk­ket, « si­ger Ni­ck Hæk­kerup.

BT kun­ne lør­dag af­ten af­dæk­ke, at selv­om Ven­stre of­fi­ci­elt af­vi­ser at ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling på læ­ge­be­søg, så er det kun seks af de­res kom­men­de fol­ke­tings­kan­di­da­ter, der af­vi­ser det helt i en Hæk­kerup me­ner, at de­bat­ten om be­ta­ling for læ­ge­be­søg præ­cis vi­ser for­skel­len på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre.

» For os er fri, li­ge og gra­tis ad­gang til sund­hed­sy­del­ser so­ci­al­de­mo­kra­tisk hjer­te­blod. Li­ge så fast den tid­li­ge­re bor­ger­li­ge re­ge­ring var på sit kan­di­dat­test på Al­tin­get. dk. skat­te­stop, li­ge så fa­ste er vi Tand­læ­ge­for­e­nin­gens forVen­stres næst­for­mand Kripå et klok­ke­klart ’ nej’ til me­re mand Fred­die Slo­th- Lis­b­jerg sti­an Jensen for­kla­rer, at par­bru­ger­be­ta­ling. Sund­heds­me­ner, at man­ge af ar­gu­men­ti­et ik­ke har kon­kre­te pla­ner, ydel­ser be­ta­ler vi til over skat­ter­ne imod bru­ger­be­ta­ling men man vil ger­ne ha­ve en ten, og så er de gra­tis til rå­dig­hos læ­gen ik­ke hol­der, når ar­bejds­grup­pe til at vur­de­re, hed for os al­le. Punk­tum, « man går dem ef­ter i søm­meom bru­ger­be­ta­lin­gen ne.kan I går kom en helt frisk må­ling si­ger Ni­ck Hæk­kerup. for­de­les på en bed­re må­de. af Vox­me­ter for Ritzau, der Han er­ken­der, at det er re» Når jeg dis­ku­te­rer bruDet er De Ra­di­ka­le eni­ge med vi­ste, at ’ sund­hed’ bli­ver det le­vant at dis­ku­te­re, om der ger­be­ta­ling med læ­ger i min Ven­stre om. mest af­gø­ren­de, når vi skal er be­hov for stør­re til­skud til om­gangskreds, bli­ver jeg

I for­vej­en er De Kon­ser­va­ti­sæt­te vort kryds ved det kom­tand­be­hand­ling i takt med, of­te mødt af det ar­gu­ment, ve og Li­be­ral Al­li­an­ce for­ta­le­men­de valg. at vi bli­ver fle­re og fle­re ælat ’ man trods alt ik­ke dør af re for be­ta­ling for læ­ge­be­søg, Sund­heds­mi­ni­ster dre. Og han er­ken­der og­så, at pa­ra­den­to­se’. Men der er en og så kan sund­heds­po­li­tik­ken plud­se­lig vi­se sig sær­de­les af­gø­ren­de for det kom­men­de valg.

Sund­hed som valg­te­ma

Ni­ck

MAN­DAG 16. MARTS 2015 der er brug for at ret­te op på fle­re pro­ble­mer i sund­heds­væ­se­net. Men pen­ge­ne til det skal i gi­vet fald pri­o­ri­te­res i for­bin­del­se med fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger. De skal ik­ke fin­des ved at ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling.

Ar­gu­men­ter hol­der ik­ke

Sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) står fast på et klok­ke­klart ’ nej’ til me­re bru­ger­be­ta­ling for sund­hed­sy­del­ser som læ­ge­be­søg og lign. Dan­sker­ne be­ta­ler til sund­heds­sy­ste­met over skat­ten, så det er gra­tis til rå­dig­hed for al­le. Fo­to: Mads Nis­sen – Mo­del­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.