MEL BAG­TAN­KE’ Vil ku­le­gra­ve bru­ger­be­ta­ling UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER - Hvad er egent­lig Ven­stres hold­ning, Kri­sti­an Jensen?

MAN­DAG 16. MARTS 2015 vel­do­ku­men­te­ret sam­men­hæng mel­lem pa­ra­den­to­se og den liv­stru­en­de hjer­te­syg­dom en­do­kar­di­tis. Der er og­så sam­men­hæng mel­lem pa­ra­den­to­se og di­a­be­tes. Des­u­den ty­der ak­tu­el­le un­der­sø­gel­ser på, at an­tal­let af døds­fald på ho­spi­ta­ler og ple­je­hjem kan re­du­ce­res ved at op­pri­o­ri­te­re tand­plej­en, « på­pe­ger Fred­die Slo­th- Lis­b­jerg.

Han kø­ber tan­ken om, at der ik­ke skal væ­re bru­ger­be­ta­ling på liv­stru­en­de syg- dom­me, men ’ hvor­for er der så ik­ke bru­ger­be­ta­ling for be­hand­ling af fod­vor­ter, ned­gro­e­de neg­le og ud­ståen­de ører’, spør­ger han.

Ge­bis i kon­fir­ma­tions­ga­ve

De Ra­di­ka­les po­li­ti­ske ord­fø­rer Camilla Hersom er enig i be­ho­vet for at kig­ge på tand­plej­en.

» Vo­res helt sto­re ud­for­dring i frem­ti­den er, at vi be­ta­ler så me­get for tands­und­hed. For tæn­der­ne bli­ver det helt sto­re te­ma, når der bli­ver fle­re æl­dre. I gam­le da­ge fik man et ge­bis i kon­fir­ma­tions­ga­ve, i dag le­ver vi med vo­re eg­ne tæn­der he­le li­vet. Der vil kom­me en stor grup­pe pen­sio­ni­ster, der får brug for støt­te til pa­ra­den­to­se­be­hand­ling, som er fryg­te­lig dyrt, « si­ger Camilla Hersom og fort­sæt­ter:

» Iso­le­ret set øn­sker vi ik­ke at ind­fø­re be­ta­ling for læ­ge­be­søg. Men vi me­ner, der er be­hov for en ku­le­grav­ning af den ek­si­ste­ren­de bru­ger­be­ta­ling på sund­hed­sy­del­ser, så vi kan få no­get me­re so­ci­alt ret­fær­digt. Vi be­ta­ler me­get for at gå til tand­læ­ge, kiro­p­rak­tor, fy­si­o­te­ra­pi og psy­ko­log, så hvis man hav­ner i en livskri­se og sam­ti­dig har dår- li­ge tæn­der, så kan man en­de med en me­get stor reg­ning, « si­ger Camilla Hersom.

Nødt til bru­ger­be­ta­ling

Så I er i vir­ke­lig­he­den eni­ge med Ven­stre i, at der er brug for at få ku­le­gra­vet bru­ger­be­ta­ling på sund­hed­sy­del­ser?

» Jeg har no­te­ret mig, at Ven­stre på Fol­ke­mø­det sid­ste år sag­de no­get, der kun­ne min­de om vo­res hold­ning. Men når Ven­stre sam­ti­dig går ind for nul­vækst i den of­fent­li­ge sek­tor, så kom­mer de til at mang­le pen­ge. Der­for kan jeg fo­re­stil­le mig, at de vil væ­re nødt til at ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling for at fi­nan­si­e­re de­res vel­færd. «

Le­der si­de 4

Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jensen er­ken­der, at par­ti­et vil kig­ge på be­ta­ling for læ­ge­be­søg, hvis par­ti­et vin­der re­ge­rings­mag­ten ved næ­ste valg. Par­tiets sund­heds­ord­fø­rer Sop­hie Løh­de har el­lers tid­li­ge­re mar­kant af­vist, at Ven­stre vil­le ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling på læ­ge­be­søg. Vi me­ner, at der ik­ke skal væ­re me­re bru­ger­be­ta­ling, men me­re ret­fær­dig bru­ger­be­ta­ling. Hvis man for ek­sem­pel kø­rer galt på sin cy­kel, så er tæn­der­ne ens eget an­svar, mens det of­fent­li­ge be­ta­ler for den bræk­ke­de arm. Det, vi si­ger, er, at vi ger­ne vil ha­ve en ar­bejds­grup­pe til at kig­ge på, om vi kan fordele pen­ge­ne an­der­le­des på en so­ci­alt af­ba­lan­ce­ret må­de. Og det be­ty­der, at vi skal ta­ge hen­syn til kro­ni­ke­re og folk med små ind­kom­ster.

Men hvad kan ar­bejds­grup­pen få at ar­bej­de med? I for­hold til so­ci­al ba­lan­ce vi­ser sta­ti­stik­ken jo al­le­re­de, at det er pen­sio­ni­ster, ef­ter­løn­ne­re og bør­ne­fa­mi­li­er, der har mest brug for læ­gen. Samt at sund­he­den er af­hæn­gig af ud­dan­nel­ses­ni­veau og stil­lings­be­teg­nel­se?

Vi har ik­ke kon­kre­te bud på, hvor­dan det kan la­de sig gø­re. Vi vil ger­ne gi­ve ar­bejds­grup­pen fri hæn­der.

Så det er end­nu et bud på en po­li­tik, I ik­ke vil kon­kre­ti­se­re før val­get?

Det er min er­fa­ring, at hvis først vi po­li­ti­ke­re kom­mer med vo­re bud på en mu­lig løs­ning, så sæt­ter det ar­bejds­grup­pen un­der uri­me­ligt pres.

Men hvad er du selv pa­rat til at be­ta­le me­re for?

Jeg øn­sker ik­ke me­re bru­ger­be­ta­ling, men re­ge­rin­gen har jo al­le­re­de hæ­vet bru­ger­be­ta­ling for tand­læ­ge­be­søg. Vi vil ger­ne ha­ve un­der­søgt, hvad der kan la­de sig gø­re.

Men bru­ger­be­ta­ling på læ­ge­be­søg har væ­ret no­get, I har dis­ku­te­ret i Ven­stre helt til­ba­ge i Fog­hs tid. Hvor­for si­ger i det ik­ke ba­re højt?

For­di vi vil ger­ne ha­ve en ar­bejds­grup­pe til at kig­ge på mu­lig­he­der­ne først. Den mel­ding kom vi med i 2012, og vi har ik­ke sid­det i re­ge­ring og haft lej­lig­hed til det end­nu.

Så hvis I vin­der re­ge­rings­mag­ten næ­ste gang, vil I sæt­te ar­bejds­grup­pen i gang?

Ja.

isk

Kri­sti­an Jensen ( V) me­ner, at der skal ned­sæt­tes en ar­bejds­grup­pe til at kig­ge på bru­ger­be­ta­lin­gen på sund­heds­om­rå­det. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.