Fle­re sø­ger ad­gang via kvo­te 2

BT - - NYHEDER - Stu­de­ren­de på Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Fo­to: Si­mon Læs­søe

UD­DAN­NEL­SE

Næ­sten 2.000 fle­re end sid­ste år har søgt op­ta­gel­se på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se gen­nem kvo­te 2.

Da fri­sten for at an­sø­ge ud­løb i går klok­ken 12, hav­de 51.222 dan­ske­re sendt en an­søg­ning af sted, med­del­er Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et. Stig­ning Det er en stig­ning på 1.922 per­so­ner, sva­ren­de til fi­re pct. i for­hold til sid­ste års kvo­te 2 søg­ning.

Det får ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster So­fie Car­sten Nielsen ( R) til at op­for­dre al­le ud­dan­nel­ser til at over­ve­je nye op­ta­gel­ses­for­mer, så ka­rak­ter­gen­nem­snit­tet ik­ke er ene­ste ad­gangs­bil­let.

Mo­ti­ve­re­de og en­ga­ge­re­de

» Vi skal bli­ve end­nu dyg­ti­ge­re til at ska­be det helt rig­ti­ge match og få net­op de un­ge ind på ud­dan­nel­ser­ne, der er mest mo­ti­ve­re­de og en­ga­ge­re­de. Jeg tror ik­ke, vi fin­der dem ved ale­ne at se på ka­rak­ter­gen­nem­snit. Vi skal tæn­ke me­re ud af bok­sen, end vi hidtil har gjort, og ud­bre­de al­ter­na­ti­ve op­ta­ge­me­to­der som sam­ta­ler, mo­ti­ve­re­de an­søg­nin­ger, test el­ler fo­kus på ev­ner i sær­li­ge fag, « si­ger hun. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.