Dan­mark sen­der fle­re mil­li­o­ner til sy­re­re

BT - - NYHEDER - Sy­ri­ske børn i en flygt­nin­ge­lejr. Mads Mo­strup Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Mads Nis­sen

NØD­HJÆLP

Op mod ot­te mil­li­o­ner sy­re­re er dre­vet på flugt un­der bor­ger­kri­gen, der nu ra­ser på fem­te år.

En stor del af flygt­nin­ge­ne le­ver un­der kum­mer­li­ge vil­kår og er dybt af­hæn­gi­ge af nød­hjælp. En af bi­drag­y­der­ne er den dan­ske stat, og re­ge­rin­gen har nu valgt at be­vil­ge yder­li­ge­re 90 mil­li­o­ner kro­ner til nød­hjælps­ar­bej­de blandt de krigstræt­te sy­re­re.

» Så læn­ge, der ik­ke kan fin­des en po­li­tisk løs­ning, er der kun en ting at gø­re, og det er at hjæl­pe de ci­vi­le, der før kri­gen le­ve­de al­min­de­li­ge fa­mi­li­e­liv, men hvis liv nu er flå­et i stum­per og styk­ker, « si­ger ud­vik­lings­mi­ni­ster Mo­gens Jensen ( S).

Svæ­re be­tin­gel­ser

Godt halv­de­len af be­vil­lin­gen, 50 mil­li­o­ner kro­ner, går til de dan­ske nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der i Sy­ri­en el­ler er til ste­de via lo­ka­le part­ne­re.

De re­ste­ren­de mid­ler for­de­les mel­lem tre FN- or­ga­ni­sa­tio­ner: Ver­dens­fø­de­va­re­pro­gram­met WFP, Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­a­tet UNHCR og FNs Be­folk­nings­fond UNFPA.

» Til trods for de me­get svæ­re be­tin­gel­ser med at få nød­hjæl­pen frem in­de i Sy­ri­en, så har FN for­må­et at ud­de­le fø­de­va­re­ra­tio­ner til 3,4 mil­li­o­ner men­ne­sker ale­ne i ja­nu­ar, og FNs Be­folk­nings­fond hjalp i sam­me må­ned ca. 500 kvin­der i Sy­ri­en gen­nem kom­pli­ce­re­de føds­ler, « for­tæl­ler Mo­gens Jensen.

Næ­sten en mil­li­ard

Dan­mark har nu i alt bi­dra­get med knap en mil­li­ard kro­ner til nød­hjælp, si­den bor­ger­kri­gen brød ud i marts 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.