PO­LI­TI­ET SKØD

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk jvl@ bt. dk

SKUDT

Jesper Vestergaard Lar­sen René Ek­ke­lund Jør­gen­sen fø­ler sig ik­ke læn­ge­re tryg ved or­dens­mag­ten. Hjer­tet be­gyn­der at ham­re, og sve­den pib­ler frem, når han ser en po­li­ti­bil, en po­li­ti­mo­tor­cy­kel el­ler ba­re no­get po­li­ti i fjern­sy­net.

» Hver gang jeg ser en be­tjent, tæn­ker jeg: Ba­re de nu ik­ke stop­per mig el­ler gør mig no­get, « si­ger den 31- åri­ge kon­tant­hjælps­mod­ta­ger og far til tre pi­ger.

Så­dan har han haft det, si­den han for halvan­det år si­den blev skudt i be­net af po­li­ti­et. På ons­dag skal po­li­ti­be­tjen­ten, der af­fy­re­de sin tje­ne­stepi­stol mod ham, i ret­ten, og end­nu en gang skal René Ek­ke­lund Jør­gen­sen gen­nem­le­ve be­gi­ven­he­der­ne den novem­ber­af­ten i 2013, der ko­ste­de ham før­lig­he­den i ven­stre ben og en di­ag­no­se for po­st­trau­ma­tisk stress.

» Det er det før­ste, jeg tæn­ker på, når jeg står op, og det sid­ste jeg tæn­ker på, når jeg går i seng, « for­tæl­ler han til BT.

Over­så be­tjent

Sam­men med si­ne tre døtre er han for en stund til­ba­ge ved po­li­ti­går­den i Aar­hus, hvor han blev skudt i be­net. Ube­ha­get sid­der dybt i ham, hver gang han pas­se­rer den sto­re, rø­de byg­ning.

Episo­den fandt sted 1. novem­ber 2013. René Ek­ke­lund Jør­gen­sen var på vej hjem ef­ter en by­tur i Aar­hus. Han kør­te på sin tuk­tuk, en lil­le, knal­lert­lig­nen­de lad­vogn, der kø­rer 35 ki­lo­me­ter i ti­men.

René Ek­ke­lund Jør­gen­sen hav­de få­et sig nog­le gen­stan­de og hør­te mu­sik, da han kør­te hjem fra by­en.

Han si­ger selv, at han over­så den be­tjent, der vin­ke­de ham ind til si­den, da han kom kø­ren­de ad Sko­le­ga­de. Han hæv­der og­så, at han ik­ke be­mær­ke­de de to pa­trul­je­bi­ler, der lidt se­ne­re kør­te bag­ved ham og for­søg­te at få ham til at stop­pe.

» Der var vej­ar­bej­de, så de kun­ne ik­ke over­ha­le mig. Der­for vid­ste jeg ik­ke, at de vil­le ha­ve mig til at stop­pe, « si­ger han.

Be­tjen­te­ne var op­sat­te på at få stop­pet tuk­tuk­ken, og da han kom kø­ren­de hen mod po­li­ti­går­den, kom en be­tjent fa­ren­de ud.

» Han fa­rer ud fra po­li­ti­går­den, træk­ker sit tje­ne­ste­vå­ben og sky­der tre gan­ge di­rek­te mod mig på ty­ve me­ters af­stand. In­gen var­sels­skud, in­gen­ting. Al­le tre skud ram­te tuk­tuk­ken. Den ene kug­le valg­te så at gå ind i mit ven­stre un­der­ben, « for­tæl­ler René Ek­ke­lund Jør­gen­sen.

Ef­ter at væ­re ble­vet skudt fort­sat­te René Ek­ke­lund Jør­gen­sen cir­ka 150 me­ter. Han stop­pe­de først, da en po­li­ti­bil kør­te ind i si­den på ham.

» Jeg tror, jeg går i chok. Jeg mær­ke­de ik­ke, at jeg bli­ver skudt, « for­tæl­ler René Ek­ke­lund Jør­gen­sen.

Ef­ter halvan­den ki­lo­me­ter blev René Ek­ke­lund Jør­gen­sen over­man­det af be­tjen­te. Po­li­ti­et send­te ham i en am­bu­lan­ce til ska­destu­en.

MAN­DAG 16. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.