D RENÉ Be­tjent til­talt for grov vold

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 16. MARTS 2015

RETS­SAG

Ons­dag be­gyn­der rets­sa­gen mod den 32- årig po­li­ti­be­tjent fra Østjyl­lands Po­li­ti, der i novem­ber 2013 skød René Ek­ke­lund Jør­gen­sen i be­net med sin tje­ne­stepi­stol.

Be­tjen­ten er til­talt for ’ at ha­ve udø­vet le­gem­san­greb af sær­lig rå, brutal el­ler far­lig ka­rak­ter’, da han den 1. novem­ber 2013 aff yre­de sin tje­ne­stepi­stol tre gan­ge mod en mand, der kør­te i et tre­hju­let kø­re­tøj, og­så kal­det en tuk­tuk.

Det frem­går af sa­gens ankla­ge­skrift , som BT har få­et ak­tind­sigt i, at be­tjen­ten er til­talt eft er straff elovens § 245, der og­så er kendt som den grove volds­pa­ra­graf. Bli­ver be­tjen­ten kendt skyl­dig, kan han ri­si­ke­re at få en dom på op til seks års fængsel.

Tre skud ram­te

Sku­depi­so­den fandt sted om­kring klok­ken 22.20 den 1. novem­ber 2013, hvor po­li­ti­et i Aar­hus for­gæ­ves for­søg­te at stop­pe den den­gang 30- åri­ge René Ek­ke­lund Jør­gen­sen, som kør­te i sin tuk­tuk. Tæt ved po­li­ti­går­den i Aar­hus trak po­li­ti­be­tjen­ten sin pi­stol og aff yre­de tre skud mod ham. To af skud­de­ne ram­te kø­re­tø­jet, mens det tred­je ram­te René Ek­ke­lund Jør­gen­sen i be­net.

Be­tjen­ten har til Den Uaf­hæn­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed for­kla­ret, at han skød, for­di han fryg­te­de, at René Ek­ke­lund Jør­gen­sen vil­le på­kø­re ham med det tre­hju­le­de kø­re­tøj.

Næg­ter sig skyl­dig

» Han næg­ter sig skyl­dig, så­le­des for­stå­et, at han selv­føl­ge­lig ik­ke be­stri­der, at det er ham, der har skudt for at af­vær­ge, at tuk­tuk­ken på­kør­te ham, mens han pas­se­de sit ar­bej­de, « si­ger Mette Grith Stage, der er for­sva­rer for den til­tal­te po­li­ti­be­tjent.

Hun for­tæl­ler, at den 32- åri­ge be­tjent er på­vir­ket af at væ­re ble­vet til­talt i sa­gen, hvor han me­ner, at han blot pas­se­de sit job og hand­le­de i lov­ligt nød­vær­ge.

» Det er selv­føl­ge­lig ik­ke no­gen rar op­le­vel­se for ham, det si­ger sig selv. Det er al­drig sjovt at væ­re til­talt, og slet ik­ke når man er po­li­ti­be­tjent, « si­ger Mette Grith Stage.

Ri­si­ke­rer job­bet

Po­li­ti­be­tjen­ten har ik­ke væ­ret sus­pen­de­ret si­den sky­de­ri­et og har der­for væ­ret i stand til at pas­se sit job i Østjyl­lands Po­li­ti. Hvis han bli­ver dømt, er det dog slut med at ar­bej­de som po­li­ti­be­tjent.

» Der er me­get på spil for ham. Det hand­ler ik­ke ba­re om, at han kan få en straf, det kan og­så få kon­se­kven­ser for ham i for­hold til hans ar­bej­de, « si­ger Mette Grith Stage.

René Ek­ke­lund Jør­gen­sen med si­ne tre børn for­an po­li­ti­sta­tio­nen i Aar­hus, hvor han for halvan­det år si­den blev skudt i be­net af en be­tjent.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.