HOT OG HIPT PÅ

Tisvil­de­le­je i Nord­s­jæl­land er igen ble­vet Dan­marks dy­re­ste sted

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

CO­CK­TAIL- BÆL­TET

For tred­je år i træk har Tisvil­de­le­je i Nord­s­jæl­land den hø­je­ste kva­drat­me­ter­pris i he­le lan­det. Der­med har den end­nu en gang for­vist Hor­n­bæk fra før­ste­plad­sen, som el­lers har til­hørt by­en i år­ti­er.

Det er ik­ke me­re end et par år si­den, at Tisvil­de­le­jes som­mer­hu­se­je­re skyl­le­de re­jemad­der­ne ned med kølig hvid­vin. I dag drik­ker de co­ck­tails og spi­ser ta­pas, alt imens ri­gets stør­ste po­p­stjer­ner læg­ger vej­en for­bi og gi­ver in­tim­kon­cer­ter. Den gam­le ba­de­by med 1.537 fast­bo­en­de er ble­vet et po­pu­lært sted at kø­be som­mer­hus for de tren­dy kø­ben­hav­ne­re.

Iføl­ge bo­liga. dk er kva­drat­me­ter­pri­sen på et som­mer­hus i Tisvil­de­le­je 25.650 kr., mens et til­sva­ren­de i Hor­n­bæk er en smu­le bag­eft er med 25.119 kr.

BT kør­te ud for at un­der­sø­ge, hvad Tisvil­de­le­je har gjort for at få som­mer­hus­kø­ber­ne til at væl­ge fi ske­fri­ka­del­ler­ne i Ska­gen og som­merja­zz på hav­nen i Hor­n­bæk fra.

Det na­tur­li­ge valg for jet­set­ter­ne

Ved ho­ved­ga­den har ejen­doms­mæg­le­ren Anders Ger­ner Frost fra Dan­bo­lig in­vi­te­ret ind til en snak om, hvor­for han tror, at Tisvil­de­le­je er det dy­re­ste sted at kø­be som­mer­hus. Ud­over bo­ligs­alg i Tisvil­de­le­je har han og­så slå­et si­ne fol­der i bo­lig­pro­gram­met ’ Ham­mer­slag’ på DR1. Han ser en klar ten­dens til, at by­en er ble­vet det smar­te og na­tur­li­ge valg for jet­set­tet i Kø­ben­havn. Og det smit­ter af på folks in­ter­es­se, for­kla­rer han.

» Før kri­sen jo­ke­de vi med, at Tisvil­de­le­je var et sted, hvor man ik­ke be­hø­ve­de at ’ bli­ve set’, som man be­hø­ve­de i Hor­n­bæk, der hav­de lidt me­re whi­sky- bæl­te over sig. Men det har alt­så æn­dret sig. Selv nog­le af

MAN­DAG 16. MARTS 2015 de gam­le Hor­n­bæk- fa­mi­li­er er ryk­ket her­til nu, « si­ger Anders Ger­ner Frost og fort­sæt­ter:

» Vi kan se, at den her ur­ba­ni­se­ring kø­rer for fuld skrue i øje­blik­ket. De un­ge bli­ver bo­en­de i by­en. La­ver ta­ge­ta­ger på an­dels­bo­li­gen og lækre gård­mil­jø­er. He­le det her by­liv, der er spæn­den­de og dej­ligt, gør, at folk på et tids­punkt si­ger: Vi bli­ver i by­en, men når vi har fri, så vil vi ha­ve et som­mer­hus, « si­ger Anders Ger­ner Frost.

Selv om man­ge af som­mer­hu­se­ne lig­ger i den dy­re en­de, er det sta­dig mu­ligt for al­min­de­ligt dø­de­li­ge at væ­re med. Mas­ser af som­mer­hu­se lidt uden for by­en hand­les til mel­lem 1 og 1,5 mio. kr. Men vil man helt ind i den cen­tra­le del af Tisvil­de­le­je, be­gyn­der pri­ser­ne ved to mil­li­o­ner. Det dy­re­ste ko­ster 9.995.000 kro­ner.

Læn­ge­re op­pe ad ho­ved­ga­den dri­ver restau­ra­tø­ren Anders Buhl Tisvil­de Bi­stro, som næ­sten he­le året by­der på mad ’ i den mo­der­ne en­de’. Han har væ­ret selv­stæn­dig i by­en i me­re end 15 år. Om som­me­ren ar­ran­ge­rer han in­tim­kon­cer­ter. De se­ne­re år har nav­ne som Me­di­na, Lis Sø­ren­sen, Bur­han G og Chri­stop­her lagt vej­en for­bi og sun­get for som­mer­hus­gæ­ster­ne.

» Der er et fan­ta­stisk liv her. Det er ik­ke guld­kæ­der og fl as­hy. Det er bo­he­me, men sta­dig helt ne­de på jor­den. Al­le er i øjen­høj­de med hin­an­den, « si­ger Anders Buhl.

Lidt uden for den cen­tra­le del af by­en ta­ger Ka­te Sø­ren­sen imod på Præ­ste­bak­ke­gård – en gam­mel gård fra 1750, som lig­ner en kulis­se fra en Mor­ten Korch- fi lm fra 1950er­ne. Men skin­net bed­ra­ger. Læn­ger­ne er spæk­ket med ita­li­en­ske de­sig­ner­møb­ler, mo­de­tøj og lo­un­ge­sto­le til ha­ven.

» Den gam­le ge­ne­ra­tion er på vej ud, og der kom­mer en mas­se un­ge men­ne­sker til. Jeg ind­ret­ter de­res som­mer­hu­se. Jeg kan se på de nye kun­der, jeg får, at 82 pro­cent af dem, har bopæl i Stor­kø­ben­havn og nord for Kø­ben­havn. Det er folk med lidt gys­ser, « si­ger Ka­te Sø­ren­sen.

Ka­te Sø­ren­sen fra Præ­ste­bak­ke­gård. Skin­net bed­ra­ger. Den gam­le gård er spæk­ket med de­sig­ner­møb­ler, som som­mer­hu­se­je­re­ne kan ind­ret­te de­res hu­se med.

Emil Thorup har ik­ke me­get til overs for mon­dæ­ne Hor­n­bæk. Ar­kiv­fo­to: Linda Ka­strup

Anders Ger­ner Frost fra Dan­bo­lig på Ten­nis­vej i Tisvil­de: » Tisvil­de­le­je er ba­re en som­mer­by. Den er ek­stremt le­ven­de om som­me­ren med re­stau­ran­ter og bu­tik­ker, « si­ger han.

På Tisvil­de Bi­stro, hvor re­stau­ra­tør Anders Buhl om som­me­ren gi­ver den gas med in­tim­kon­cer­ter, er der dæk­ket op til gæ­ster­ne. Det er en af by­ens æld­ste re­stau­ran­ter, som har åbent næ­sten he­le året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.