Hor­n­bæk er for de gam­le Der­for har Hor­n­bæk mi­stet sin plads på tro­nen, me­ner

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

SOM­MER­HUS- DY­STEN

Det er helt fortjent, at Tisvil­de­le­je for tre­die år i træk er lan­dets hot­te­ste som­mer­hu­s­om­rå­de. I hvert fald hvis man spør­ger DR vært Emil Thorup.

For det lil­le fi sker­le­je tæt på Fre­de­riks­værk har langt me­re at by­de på for så­dan nog­le som ham, end ri­va­len Hor­n­bæk, som el­lers har væ­ret ken­dis­ser­nes fo­re­truk­ne i år­ti­er.

» Hor­n­bæk, som vi har den stør­ste fi ght med, er dér, hvor folk har bo­et i år­ti­er, « si­ger Emil Thorup og fort­sæt­ter: » Og man kan godt fø­le, at det er nog­le gam­le, su­re men­ne­sker, der næg­ter at ha­ve det sjovt og sy­nes, at man skal dæm­pe sig, når klok­ken er 21.30. «

Li­ge så sjovt som hjem­me

Tisvil­de­le­je er der­i­mod ste­det, hvor der er gang i den. Til­stræk­ke­lig gang i den til, at det min­der lidt om at væ­re hjem­me.

» Det er jo så­dan nog­le som mig, der kø­ber hus derop­pe. Og vi går ik­ke så me­get op i, om det ko­ster det ene el­ler det an­det. Vi væl­ger fri­tids­bo­lig eft er hjer­tet, ik­ke hjer­nen. Og Tisvil­de­le­je er et om­rå­de og en by, man ba­re fo­rel­sker sig i, når man er der. Der er en god blan­ding af til­fl yt­te­re og lo­ka­le. By­en har den her fi sker­le­jestem­ning sam­ti­dig med ’ det’,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.