Og su­re DR- vært Emil Thorup

BT - - NYHEDER -

man ken­der in­de fra by­en: re­stau­ran­ter, ba­rer, ca­fe­er. Mu­lig­he­der for at gå ud, « si­ger Emil Thorup, som selv har fa­mi­lie, der bor i det kon­kur­re­ren­de Hor­n­bæk.

» Og det er da et vir­ke­lig dej­ligt sted, og har – hvis jeg skal væ­re helt ær­lig – bed­re stran­de. Men det be­ty­der ik­ke så me­get for mig el­ler det kli­en­tel, som jeg ken­der. Jeg vil ba­re ha­ve den der som­mer­fø­lel­se og kun­ne cyk­le hjem fra bi­stro­en, « si­ger Thorup, som ud­over sit tv- job er selv­stæn­dig de­sig­ner og ar­ki­tekt og i fuld gang med at byg­ge sit eget hus i Tisvil­de­le­je.

» Det er klart den kyst­by, hvor der sker mest. Og når pris­for­skel­len pr. m2 er så lil­le, tror jeg, at langt de fl este hel­le­re vil of­re det ek­stra og væ­re lidt tæt­te­re på det he­le. «

BLÅVAND,

m2 pris 21.988 kr.

m2- pris: 19.690 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.