RED DIT HJERT

En me­re skån­som be­hand­ling med fær­re kom­pli­ka­tio­ner vil kun­ne red­de tu­sind­vis af hjer­te- sy­ge, vi­ser ny forsk­ning

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

NY VI­DEN

Hjer­te- pa­tien­ter vil frem­over kun­ne und­gå åben bryst­kirur­gi som be­hand­ling mod så­kaldt forsnæv­ret hjer­te­klap. En ny og me­re skån­som be­hand­ling har nem­lig vist sig at med­fø­re langt fær­re kom­pli­ka­tio­ner. Der­med vil bryst­kirur­gi må­ske helt bli­ve af­skaf­fet i frem­ti­den.

Det for­tæl­ler hjer­te­for­ske­re på bag­grund af et nyt stu­die.

Til­ba­ge i som­me­ren 2012 fik Pe­ter Det­lef tjek­ket sin blod­pro­cent hos læ­gen. Men læ­ge­be­sø­get blev ik­ke nær så harm­løst som for­ven­tet.

» Din hjer­te­klap fun­ge­rer ik­ke, som den skal, « lød be­ske­den fra læ­gen, der til­fæl­dig­vis lyt­te­de til den den­gang 77- åri­ge Pe­ter Det­lefs hjer­te. Sam­men med læ­gen af­tal­te Pe­ter Det­lef at gi­ve be­sked, hvis han op­le­ve­de symp­to­mer som f. eks. ån­de­dræts­be­svær el­ler brysts­mer­ter. Pe­ter Det­lef tænk­te ik­ke, at det kun­ne væ­re al­vor­ligt. Ik­ke før han et par uger ef­ter faldt om på en fe­rie i Sve­ri­ge. Der­fra gik det stærkt:

» Læ­gen var ret sik­ker. Der var ik­ke an­det for, end at jeg skul­le ope­re­res med det sam­me, « for­tæl­ler Pe­ter Det­lef, der hav­de få­et så­kaldt forsnæv­ret hjer­te­klap, hvor klap­pen ik­ke kan åb­ne or­dent­ligt på grund af for­kal­k­ning.

3.000 ram­mes hvert år

Hvert år får ca. 3.000 dan­ske­re syg­dom­men, der som ud­gangs­punkt skal be­hand­les med åben bryst­kirur­gi. Kun ca. 400 ud af de i alt 2.000 pa­tien­ter, der hvert år må læg­ge sig på ope­ra­tions­bor­det, til­by­des en me­re skån­som me­to­de, hvor man får ind­sat en kun­stig hjer­te­klap gen­nem en pulsåre i ly­sken. Hidtil har det nem­lig væ­ret åben bryst­kirur­gi, der har væ­ret be­nyt- tet som stan­dard­me­to­de, for­di den me­re skån­som­me me­to­de ( kal­det TAVI) end­nu var så ny og uprø­vet.

Ud­vik­let af dan­sker

TAVI er ud­vik­let af den dan­ske hjer­te­læ­ge Hen­ning Rud Andersen i slut­nin­gen af 1980er­ne, men først i 2007 blev den an­vendt som be­hand­ling på de dan­ske ho­spi­ta­ler til sær­ligt ud­valg­te pa­tien­ter, for hvem åben hjer­tekirur­gi var for stort et ind­greb. med den me­re skån­som­me ope­ra­tion, mens de an­dre fik åben hjer­tekirur­gi. Pa­tien­ter­ne, der fik ind­sat en kun­stig hjer­te­klap via et rør gen­nem pulsår­en i ly­sken, hav­de et år ef­ter ind­gre­bet fær­re kom­pli­ka­tio­ner sam­men­lig­net med dem, der fik åben hjer­tekirur­gi. De op­le­ve­de f. eks. fær­re til­fæl­de af blod­prop, akut ny­resvigt el­ler hjer­te­ryt­me­for­styr­rel­ser.

På bag­grund af den nye forsk­ning vil hjer­te­læ­ger­ne må­ske i frem­ti­den helt und­la­de at bru­ge åben bryst­kirur­gi, for­tæl­ler hjer­te­læ­ge og en af for­sker­ne bag stu­di­et, Lars Søn­der­gaard:

» Vi skal selv­føl­ge­lig la­ve fle­re stu­di­er, før vi be­slut­ter det en­de­ligt, men på læn­ge­re sigt vil åben hjer­tekirur­gi for­ment­lig bli­ve af­skaf­fet og er­stat­tet af den me­re skån­som­me me­to­de, som kan mind­ske an­tal­let af døds­fald og gi­ve bed­re livskva­li­tet, « si­ger han.

Land­brug i Nord­s­jæl­land

MAN­DAG 16. MARTS 2015 Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Den me­re skån­som­me hjer­te­o­pe­ra­tion fo­re­går ved, at læ­ger­ne ind­sæt­ter en kun­stig hjer­te­klap gen­nem en pulsåre i ly­sken. Her ud­fø­rer hjer­te­læ­ge Lars Søn­der­gaard ope­ra­tio­nen på en pa­tient på Rigs­ho­spi­ta­let. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res Pe­ter Det­lef er ble­vet ope­re­ret for sin hjer­te­syg­dom med den nye, skån­som­me be­hand­ling. Her ses han sam­men med sin ko­ne, som han bor sam­men med i Græ­sted i Nord­s­jæl­land. Og­så hun har få­et ope­ra­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.