’’

BT - - SUNDHED - Pe­ter Det­lef

Al­le­re­de en uge ef­ter at jeg kom hjem fra ho­spi­ta­let, var jeg i gang med at pas­se mi­ne he­ste igen

For snart fem år si­den be­slut­te­de dan­ske for­ske­re så at sam­men­lig­ne de to me­to­der for at un­der­sø­ge ef­fek­ten hos pa­tien­ter, som tid­li­ge­re er ble­vet be­hand­let med åben bryst­kirur­gi. Og re­sul­ta­ter­ne lig­ger nu klar: På en kon­gres for hjer­te­læ­ger i San Die­go i USA i går kun­ne de dan­ske læ­ger så­le­des præ­sen­te­re forsk­nin­gen, som de be­teg­ner som et ’ gen­nem­brud’:

» Det kom­mer til at re­vo­lu­tio­ne­re vo­res be­hand­ling af hjer­te­klap- syg­dom­me frem­over, for­di vi nu på bag­grund af den ny vi­den vil kun­ne til­by­de den me­re skån­som­me ope­ra­tion ( TAVI, red.) til end­nu fle­re pa­tien­ter. Det kan bli­ve et re­elt al­ter­na­tiv til den tra­di­tio­nel­le be­hand­ling og ud­bre­des som til­bud til al­le pa­tien­ter, « si­ger forsk­nings­chef i Hjer­te­for­e­nin­gen, pro­fes­sor Gun­nar H. Gisla­son.

I alt har 280 pa­tien­ter del­ta­get i forsk­nings­pro­jek­tet. Halv­de­len blev be­hand­let

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

bt. dk/ plus

I dag – to et halvt år ef­ter hjer­te­o­pe­ra­tio­nen – mær­ker Pe­ter Det­lef slet ik­ke, at han er ble­vet ope­re­ret.

» Al­le­re­de en uge ef­ter, at jeg kom hjem fra ho­spi­ta­let, var jeg i gang med at pas­se mi­ne he­ste igen. Uden ope­ra­tio­nen vil­le jeg jo ik­ke ha­ve væ­ret i stand til det, men må­ske ha­ve måt­tet le­ve et liv med ån­de­dræts­be­svær og ondt i hjer­tet, « si­ger Pe­ter Det­lef, der bor sam­men med sin ko­ne i Græ­sted i Nord­s­jæl­land, hvor han dri­ver et land­brug.

Se vi­deo:

Over­læ­ge Lars Søn­der­gaard gi­ver en pa­tient en ny hjer­te­klap.

SÅ­DAN GØR DU:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.