Hvad er hjer­te­klap­forsnævring?

BT - - SUNDHED -

Hjer­te­klap­forsnævring ( i fag­s­prog kal­det aorta­steno­se) op­står, når hjer­te­klap­pen ik­ke kan åb­ne or­dent­ligt på grund af for­kal­k­ning, så blo­det har svært ved at pas­se­re igen­nem hjer­te­klap­pen, og hjer­tet der­ved bli­ver over­be­la­stet, for­di det kræ­ver stør­re ar­bej­de at pum­pe blod ud gen­nem en min­dre åb­ning.

DU SKAL RE­A­GE­RE I TI­DE Man kan ik­ke fore­byg­ge hjer­te­klap­forsnævring, men re­a­ge­rer man på symp­to­mer­ne i ti­de, und­går man at ska­de hjer­tet per­ma­nent. Symp­to­mer­ne ud­vi­ker sig of­te over tid, og kan kom­me sni­gen­de, uden at man læg­ger mær­ke til det. Syg­dom­men op­står ty­pisk hos folk over 60 år. Ån­de­nød ved fy­sisk ak­ti­vi­tet. Ondt i bry­stet ( an­gi­na pecto­ris) ved fy­sisk ak­ti­vi­tet. Svim­mel­hed og op­træk til be­svi­mel­se. Be­svi­mel­se ved an­stren­gel­se. For­nem­mel­se af, at hjer­tet slår ur­e­gel­mæs­sigt.

OPE­RA­TION ER NØD­VEN­DIG Kun ud­skift­ning af hjer­te­klap­pen med en kun­stig hjer­te­klap­pro­te­se kan lin­dre symp­to­mer­ne og for­bed­re mu­lig­he­der­ne for over­le­vel­se. Bli­ver man ik­ke ope­re­ret, vil man ty­pisk dø ef­ter tre år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.