Kær­lig­he­den brast

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

STA­DIG VEN­NER

Kær­lig­he­den mel­lem ær­ke­kø­ben­hav­ne­ren Jakob Bay og den jord­bund­ne jy­de Ka­tri­ne Aakjær Nielsen fra kær­lig­hed­s­eks­pe­ri­men­tet på tv ’ Gift ved før­ste blik’ er bri­stet. Par­ret er – uden dra­ma­tik – gå­et fra hin­an­den, for­di kær­lig­he­den al­drig blev stærk nok.

Det gik ik­ke. Over en mil­li­on se­e­re var el­lers sik­re på, at kær­lig­he­den mel­lem den 30- åri­ge te­le- og it- spe­ci­a­list Jakob Bay fra Hvi­d­ov­re og den 28- åri­ge kon­to­ras­si­stent Ka­tri­ne Aakjær Nielsen fra Aar­hus nok skul­le over­le­ve. Selv om det ik­ke gik så­dan for de tre an­dre par, Pia og Frank, Jeanette og Lars samt Ca­ri­na og Pe­ter, der og­så delt­og i ef­ter­å­rets sto­re se­er­suc­ces ’ Gift ved før­ste blik’.

For da det sid­ste af de seks pro­gram­mer om de fi­re pars me­re el­ler min­dre mis­lyk­ke­de kær­lig­hed og æg­teska- ber blev sendt i slut­nin­gen af novem­ber, kun­ne BT for­tæl­le, at det un­ge gri­ne­bi­der­par hav­de be­slut­tet sig for, at nu vil­le det sat­se helt og fuldt på kær­lig­he­den. De to flyt­te­de sam­men i Jakob Bays lej­lig­hed i Hvi­d­ov­re lidt uden­for Kø­ben­havn.

Selv om det var med tungt hjer­te, at Ka­tri­ne Aakjær Nielsen måt­te flyt­te fra si­ne ven­ner og fa­mi­lie i den højtel­ske­de hjem­by Aar­hus til ho­ved­sta­den, som hun al­drig hav­de følt sig godt til­pas i. Men par­ret, der hur­tigt blev se­er­nes ynd­lin­ge på grund af de­res go­de ke­mi og ind­byr­des dril­le­ri­er, syn­tes, det var for svært for dem ’ ba­re’ at væ­re we­e­kend­kæ­re­ster. og Ka­tri­ne Aakjær Nielsen nu over for BT.

» Det sled rig­tig hårdt på vo­res for­hold at væ­re we­ek-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.