’ Der skal me­re til’

BT - - NYHEDER -

Te­ra­pe­ut er ik­ke over­ra­sket over, at tv- eks­pe­ri­men­tet glip­pe­de

SVÆ­RE VIL­KÅR

Det kom­mer ik­ke bag på par­te­ra­pe­ut Anel­la Lind, at kær­lig­he­den al­li­ge­vel brast mel­lem Jakob Bay og Ka­tri­ne Aakjær Nielsen fra ’ Gift ved før­ste blik’.

For par­rets spi­ren­de kær­lig­hed har ef­ter eks­per­tens op­fat­tel­se haft svæ­re vil­kår nær­mest fra før­ste blik. Her læg­ger par­te­ra­pe­u­ten med egen kli­nik især vægt på, at det un­ge gri­ne­bi­der- par kom­mer fra hver sin lands­del.

» Det er en ret stor om­vælt­ning. For selv om Dan­mark er et lil­le land, er der er stor for­skel på øst og vest. Jeg tæn­ker, at det er der­for, det ik­ke gik, « si­ger Anel­la Lind til BT.

Ukendt ter­ri­to­ri­um

Hun pe­ger og­så på, at kær­lig­he­den kan ha­ve svært ved at tri­ves, når den sta­dig er ny, og det kun er den ene part, som har sit nor­ma­le net­værk el­ler fa­mi­lie om­kring sig, mens den an­den be­fin­der sig på ukendt ter­ri­to­ri­um.

Fuld­stæn­dig som til­fæl­det var for Ka­tri­ne Aakjær Nielsen og Jakob Bay, hvor hun som inkar­ne­ret aar­hu­si­a­ner tog sprin­get og flyt­te­de til Kø­ben­havn.

» Hvis fo­rel­skel­sen be­gyn­der at da­le, så be­gyn­der man hur­tigt at læg­ge mær­ke til de små fejl hos den an­den. Det kan gø­re, at for­hol­det hur­tigt smul­drer, og så smut­ter man hver til sit, « me­ner te­ra­pe­u­ten.

Ik­ke et reg­ne­styk­ke

Anel­la Lind er som ud­gangs­punkt og­så skep­tisk over­for kær­lig­hed­s­eks­pe­ri­men­tets kon­cept, hvor fi­re eks­per­ter mat­cher to for hin­an­den frem­me­de som det per­fek­te par.

» Jeg tror, der skal me­re til. Det kan godt væ­re, det ser godt ud på pa­pi­ret. Men man kan ik­ke sæt­te kær­lig­hed op som et reg­ne­styk­ke, for man er jo ik­ke her­re over fø­lel­ser­ne, « på­pe­ger te­ra­pe­u­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.