SÅ­DAN GIK DET DE AN­DRE PAR

BT - - NYHEDER -

Den 56- åri­ge Frank Erik­sen blev mat­chet med den 50- åri­ge Pia Lau­er­sen. Men al­le­re­de un­der bryl­lup­pet gik det galt, for­di Frank var alt for på­gå­en­de og frem­bru­sen­de over for Pia, der re­a­ge­re­de ved at træk­ke sig fuld­stæn­digt. På an­den­da­gen af de­res bryl­lups­rej­se til Ni­ce bli­ver de eni­ge om at bli­ve skilt og træk­ke sig helt ud af pro­gram­met. Je­an­net­te Rafn og Lars Ras­mus­sen så ud til at væ­re på ret kurs. Par­ret kys­se­de og var me­get fy­si­ske al­le­re­de på bryl­lups­rej­sen. Men fra be­gyn­del­sen var Lars util­freds med, at Je­an­net­te var æl­dre end ham. Han valg­te der­for at flyt­te hjem til sig selv i de sid­ste to uger af eks­pe­ri­men­tet. Par­ret blev skilt. Ca­ri­na Vin­del­bo og Pe­ter Thy­bo Kudsk for­søg­te gen­nem al­le seks pro­gram­mer at fin­de gni­sten. Men det mis­lyk­ke­des fuld­stæn­digt for dem. Par­ret valg­te til sidst at bli­ve skilt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.