KÆR­LIG­HE­DEN

De dag­li­ge ud­gif­ter eks­plo­de­rer, hvis du bli­ver skilt, vi­ser nye be­reg­nin­ger fra Dan­ske Bank

BT - - NYHEDER - Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ bt. dk

DYRT BRUD

Nyt in­ven­tar, bør­ne­bi­drag til eks’en og reg­nin­ger, der bli­ver svæ­re­re at be­ta­le. Så­dan kan hver­da­gen me­get nemt kom­me til at se ud ef­ter en skils­mis­se, hvor en skra­bet øko­no­mi som føl­ge af brud­det ik­ke er usæd­van­lig.

Øko­no­mi­en er må­ske ik­ke det før­ste, du tæn­ker på, når du bli­ver skilt, el­ler har pla­ner om at bli­ve det. Men det bør du i høj grad ha­ve med i di­ne over­vej­el­ser, me­ner Las Ol­sen, der er pri­va­tø­ko­nom i Dan­ske Bank, og som har sær­lig fo­kus på skils­mis­ser.

» Det er en dyr ’ for­nø­jel­se’ at bli­ve skilt. Selv­om du kan få bør­ne­bi­drag og an­dre til­skud, så bli­ver øko­no­mi­en plud­se­lig stram, for­di du er ale­ne om at be­ta­le de fa­ste dy­re ud­gif­ter som bo­lig og mad, « si­ger han.

Langt­fra bil­ligt

Las Ol­sen har net­op fo­re­ta­get nog­le nye be­reg­nin­ger af, hvor­dan øko­no­mi­en bli­ver for­an­dret ef­ter en skils­mis­se. Han har ta­get ud­gangs­punkt i en fa­mi­lie med to børn, hvor hu­set, bi­len og bør­ne­ne skal for­de­les.

I tre for­skel­li­ge sce­na­ri­er har han reg­net sig frem til det rå­dig­heds­be­løb, som hver for­æl­drer skal le­ve for i sit nye liv.

Kon­klu­sio­nen er klar: Det er langt­fra bil­ligt at bli­ve skilt.

In­gen for­kælel­se

» Ud­gangs­punk­tet for en vok­sen med to børn er, at de skal ha­ve 11.000 kro­ner at le­ve for om må­ne­den, mens en vok­sen uden børn skal ha­ve 6.000 kro­ner. Uan­set sce­na­rie må man for­be­re­de sig på en hver­dag, hvor der ik­ke er råd til at for­kæ­le sig selv, da rå­dig­heds­be­lø­bet er hal­ve­ret i for­hold til tid­li­ge­re, « for­tæl­ler han.

Ind­komst

Bo­lig

Bil

Øv­ri­ge fa­ste ud­gif­ter

Al­drig tid­li­ge­re har der væ­ret så man­ge skils­mis­ser i Dan­mark. De ny­e­ste tal fra 2013 vi­ser, at 18.858 æg­te­ska­ber – næ­sten hvert an­det – er gå­et i styk­ker. Det er 3.000 fle­re end året før.

Las Ol­sens be­reg­nin­ger ta­ger ud­gangs­punkt i, at for­æl­dre­ne de­ler de­res for­mue imel­lem sig uden om­kost­nin­ger til ad­vo­ka­ter. Men i nog­le til­fæl­de er det en nød­ven­dig­hed, når der er kamp om bør­ne­ne.

» Nog­le par går til hver sin ad­vo­kat for at få opkla­ret, hvem der får bør­ne­ne. Ek­stre­me sa­ger kan ko­ste op til 100.000 kro­ner, da den ta­ben­de part skal be­ta­le bå­de si­ne eg­ne og den an­dens ud­gif­ter til ad­vo­ka­ten. Det er hel­dig­vis de fær­re­ste sa­ger, der en­der så­dan, « si­ger An­ne Kjær­hus Mor­ten­sen.

Mis­for­stå­el­ser

MAN­DAG 16. MARTS 2015 Det er ik­ke kun om­kost­nin­ger til ad­vo­ka­ter, der kan ko­ste dig pen­ge. Du kan og­så ri­si­ke­re at mi­ste de pen­ge, som du hav­de in­den æg­te­ska­bet, hvis du ik­ke sør­ger for at be­skyt­te dem i en ægtepagt. Det for­tæl­ler Lo­ne Brandenborg,

22.423 der er for­mand for Fa­mi­lie­ad­vo­ka­ter­ne, som rå­d­gi­ver pri­va­te med at lø­se juri­di­ske kon­flik­ter.

» De fle­ste har hørt, at man i et æg­te­skab har fæl­lese­je, som be­ty­der, at man de­ler alt. Men ik­ke man­ge ved, at fæl­lese­je først træ­der i kraft ved skils­mis­sen. Det be­ty­der, at hvis du hav­de en stor po­r­tion pen­ge el­ler en arv med ind i æg­te­ska­bet, skal den de­les mel­lem jer, hvis I skil­les, « si­ger hun og ud­dy­ber, hvor­når fæl­lese­je ik­ke gæl­der.

» Man­ge par tror fejl­ag­tigt, at pen­sio­nen er fa­mi­li­ens fæl­les­op­spa­ring. Men den sam­le­de pen­sion til­hø­rer kun den per­son, som har pen­ge­ne stå­en­de på sin kon­to. Der­for skal man sør­ge for en­ten at op­spa­re pen­sio­nen hver for sig, el­ler la­ve en ægtepagt, hvor der står, at pen­sio­nen skal de­les i to ved en skils­mis­se. «

Det er ik­ke kun den fæl­les op­spa­ring, du kan mi­ste i en skils­mis­se. Og­så bi­len, som du be­ta­ler af på hver må­ned,

11.067

7.545

Al­le tal i kro­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.