KO­STER DYRT

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 16. MARTS 2015 kan du mi­ste til din part­ner, for­tæl­ler ad­vo­kat i Ret og Råd, An­ne Kjær­hus Mor­ten­sen.

Mi­ster bi­len

» Vi ser of­te, at folk bli­ver over­ra­ske­de over, de ik­ke får del i det, de op­fat­ter som de­res, selv­om det ik­ke står i de­res navn. En kvin­de kan ha­ve be­talt af­drag på lå­net af bi­len gen­nem fle­re år, men hun mi­ster den til sin mand, hvis hun ik­ke står som me­de­jer af bi­len, og man­den har gæld, « si­ger hun.

Det er ret al­min­de­ligt, at hu­set el­ler bi­len kun er re­gi­stre­ret i den ene æg­te­fæl­les navn. En un­der­sø­gel­se fra Gre­ens Ana­ly­se­in­sti­tut vi­ser, at bi­len i 65 pct. af dan­ske æg­te­ska­ber kun er re­gi­stre­ret i den ene æg­te­fæl­les navn.

I hver fjer­de æg­te­skab er det kun den ene part­ner, der har navn i hu­set. Det kan be­ty­de et tab på fle­re hund­re­de tu­sin­de kro­ner for den part, som ik­ke står som ejer.

Kamp om kro­ner

» Selv­om par­ret skal de­le de­res for­mue, gæl­der det kun, når in­gen af dem har gæld. Hvis ek­sem­pel­vis man­den har gæld, for­di det bå­de er ham, der har navn i hu­set og bi­len, slip­per han for at skyl­de pen­ge til den an­den. Til gen­gæld be­hol­der han hus

6.872

10.949 og bil og mod­ta­ger halv­de­len af sin part­ners pen­ge, « si­ger Lo­ne Brandenborg.

Selv­om skils­mis­sen kan en­de med at bli­ve en kamp for man­ge tu­sin­de kro­ner, så kan du selv væ­re med at gø­re en mu­lig skils­mis­se bil­li­ge­re.

16.433

10.115 Det kan, iføl­ge Las Ol­sen, gø­res ved, at beg­ge del­ta­ger i par­rets øko­no­mi, mens man sta­dig er gift.

» Det gi­ver en bed­re for­stå­el­se for dem beg­ge af, hvad pen­ge­ne bli­ver brugt på. Og selv hvis skils­mis­sen ik­ke kan und­gås, er det vig­tigt, at par­ret for­hol­der sig til de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, det har at bli­ve skilt, « si­ger han. ’ Hvem får bør­ne­ne?’ og ’ Hvem ejer ’ vo­res’ bil?’ er to vig­ti­ge spørgs­mål, du bør stil­le dig selv, mens du sta­dig er gift. Ved at føl­ge dis­se råd sik­rer du, at du ik­ke bli­ver snydt for pen­ge, hvis dit æg­te­skab en­der i en skils­mis­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.